Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wskaźnik śmiertelności infekcji (IFR) w przebiegu pandemii COVID-19 w Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk Medycznych, Katedra i Zakład Epidemiologii / Faculty of Medical Sciences, Department of Epidemiology)
 
 
Data publikacji online: 09-11-2021
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kowalska   

Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych, Katedra i Zakład Epidemiologii, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, Polska
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(6):671-6
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W trakcie pandemii COVID-19 wszczęto w skali globalnej szerokie spektrum badań, w tym także ukierunkowanych na oszacowanie wskaźnika śmiertelności infekcji (infection fatality rate – IFR). Wyznaczenie IFR wymaga znajomości liczby zgonów w danej populacji i danym czasie oraz liczby osób zakażonych, zwykle określanej na podstawie wyników badania serologicznego (anty-SARS-CoV-2 IgG w przypadku COVID-19). Celem badania było oszacowanie IFR w przebiegu pandemii COVID-19 w 2020 r. w Aglomeracji Górnośląskiej (AG). Materiał i metody: Badanie seroepidemiologiczne przeprowadzono w październiku i listopadzie 2020 r. Wśród losowo wybranych mieszkańców Katowic, Gliwic i Sosnowca (N = 1167) oceniano obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na podstawie dodatniego wyniku testu IgG wykonanego metodą ELISA. Dane o zgonach z powodu COVID-19 uzyskano z Urzędów Stanu Cywilnego każdego z miast. Wskaźnik śmiertelności infekcji obliczono, stosując formułę: IFR (%) = (liczba zgonów / liczba zakażonych) × 100. Wyniki: Wyniki badania potwierdziły obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (klasa IgG) na poziomie 11,4% (95% CI: 9,5–13,2). Do listopada 2020 r. w populacji ww. miast zarejestrowano 516 zgonów, a tym samym surowy współczynnik IFR wyniósł 0,65% (95% CI: 0,56–0,78). Test diagnostyczny (IgG) odznaczał się czułością na poziomie 88% i swoistością wynoszącą 99%. Parametry te pozwoliły na oszacowanie skorygowanej pod względem trafności diagnostycznej testu wartości IFR. Skorygowany IFR miał podobną wartość: 0,62% (95% CI: 0,53–0,74). Wnioski: Oszacowana dla populacji AG wartość IFR jest zbliżona do przeciętnych poziomów obserwowanych w innych państwach i stanowi podstawę monitorowania przebiegu i skutków pandemii COVID-19 w tym regionie. Med. Pr. 2021;72(6):671–676
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top