Kup czasopismo
PL EN

O czasopiśmie

 
„Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” (dawniej „Medycyna Pracy”) ukazuje się od 1950 roku. Od roku 1990 redagowana, wydawana i rozpowszechniana jest przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy (PTMP).

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, przeglądowe i kazuistyczne nadsyłane w języku polskim i angielskim. Ich tematyka obejmuje medycynę pracy i zdrowie publiczne, w tym patologię zawodową, szkodliwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, stres i zagadnienia psychologiczne związane z pracą, toksykologię i mutagenezę, politykę zdrowotną, zarządzanie i organizację ochrony zdrowia oraz badania epidemiologiczne.

W czasopiśmie publikowane są raporty z międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych związanych tematycznie z medycyną pracy. Zamieszczane są także listy do redakcji.

Czasopismo jest indeksowane m.in. przez: Biblioteka Nauki ICM UW, CABI (CAB Abstracts, Global Health), CNKI Scholar, DOAJ, EBSCO (Central & Eastern European Academic Source), Elsevier (EMBASE, EMCare, SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS), Europe PubMed Central, Google Scholar, J-Gate, Polska Bibliografia Lekarska, ProQuest (Health and Medical Collection, Psychology Database), PubMed/MEDLINE, SHERPA/RoMEO, Web of Science Group (BIOSIS Citation Index, BIOSIS Previews, Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Science Citation Index Expanded), WorldCat.

„Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” wydawana jest w modelu otwartego dostępu (open access).

Zasady wykorzystania artykułów określa licencja CC BY-NC (Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska). W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie zamieszczający ma obowiązek podać imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, wolumin, numer, zakres stron, numer DOI w formie linku i nazwę licencji wraz z linkiem do jej opisu (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl).

Redakcja rekomenduje autorom deponującym swoje prace w repozytoriach dziedzinowych i instytucjonalnych wykorzystanie opublikowanej wersji artykułu zamieszczonej na stronie czasopisma (http://medpr.imp.lodz.pl).

Reklamy osób trzecich w czasopiśmie lub na jego stronie internetowej nie są akceptowane. Dopuszcza się możliwość publikacji na stronie internetowej czasopisma informacji o konferencjach, zjazdach, sympozjach i innych wydarzeniach związanych z tematyką czasopisma.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Wydawca czasopisma, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, stosuje zasady etyki publikacyjnej, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE) oraz zasadami International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE). Materiały zgłoszone do publikacji w czasopiśmie są dokładnie weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej oraz rzetelności i wartości naukowej.

WYDAWCA:
• Zapewnia profesjonalny proces wydawniczy.
• Przestrzega przepisów prawa autorskiego.
• Zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. RODO).
• Prowadzi ocenę prac wyłącznie według kryterium wartości merytorycznej. Na ocenę prac nie wpływają rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie i przekonania polityczne autorów.
• Przeciwdziała zjawiskom ghostwritingu i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej.
• Dokłada należytej staranności, by zapobiegać plagiatom i autoplagiatom.
• Ma prawo wycofać tekst (nawet po opublikowaniu), jeśli istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych i/lub praca nosi znamiona plagiatu albo narusza zasady etyki wydawniczej.
• Publikuje zawiadomienia o: erratach, decyzjach o wycofaniu pracy oraz wyrażenie zaniepokojenia. Materiały takie otrzymują numery DOI i linki do pracy, której dotyczą. Zgłoszenia wątpliwości lub/i błędów w opublikowanych manuskryptach należy przesyłać na adres sekretariatu czasopisma: mp@imp.lodz.pl.

Wydawca dokłada wszelkich starań, by publikowane w czasopiśmie prace nie tylko prezentowały odpowiedni poziom merytoryczny i wysoką wartość naukową, lecz także stosowały zasady etyki publikacyjnej wytycznych COPE.

Manuskrypty oceniane są wstępnie przez redaktora naczelnego, który kieruje je do redaktora tematycznego, specjalisty w dziedzinie, której dotyczy praca. Redaktor tematyczny skanuje pracę w programie antyplagiatowym – jeżeli wynik skanowania nie budzi wątpliwości, manuskrypt kierowany jest do niezależnych recenzentów na zasadzie double blind. Opinie i poprawki recenzentów przekazywane są autorom. Po merytorycznej korekcie i ponownej recenzji redaktor tematyczny może odrzucić pracę lub wydać rekomendację dotyczącą przyjęcia pracy do publikacji. Ostateczną decyzję podejmuje redaktor naczelny.

Procedura dotycząca poprawek

Mimo starannej oceny prac podczas procesu recenzenckiego Wydawca dopuszcza ryzyko wystąpienia błędów. Zgodnie ze wytycznymi COPE może podjąć działania w przypadku opublikowania manuskryptu zawierającego istotne nieścisłości lub/i błędne wnioski czy dyskusyjne informacje. Wątpliwości dotyczące konkretnej pracy muszą zostać jak najszybciej wyjaśnione, a manuskrypt powinien być poddany natychmiastowym poprawkom.

W przypadku wykrycia przez redaktora naczelnego, tematycznego, recenzenta lub redaktora produkcyjnego błędów w manuskrypcie autor jest proszony o wyjaśnienia i poprawienie pracy oraz wskazanie poprawek w erracie, którą publikuje się w kolejnym wydaniu czasopisma.

Problematyczna praca może zostać wycofana, jeśli wątpliwości nie zostaną wyjaśnione.

Procedura wycofania pracy

Jeśli po publikacji ujawnione zostaną kwestie, które podważają naukową wiarygodność artykułu (np. nadużycia w badaniach, prowadzenie ich w sposób nieetyczny, plagiat, zduplikowana publikacja), praca ulega wycofaniu na żądanie autorów lub na polecenie redaktora naczelnego. Zgodnie z wytycznymi COPE proces ten przebiega w następujący sposób:
1. W kolejnym numerze czasopisma publikowane jest sprostowanie zatytułowane „Wycofanie: [tytuł artykułu]” podpisane przez autorów pracy/redaktora naczelnego czasopisma uzasadniające wycofanie pracy.
2. Oryginalny artykuł pozostaje w archiwum czasopisma, ale wyświetlany jest z notatką o jego wycofaniu. Powiadomienie o tej procedurze, połączone z rekordem opublikowanego artykułu, umieszczone jest na stronie internetowej czasopisma. W wyjątkowych okolicznościach Wydawca zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia treści ze strony internetowej czasopisma:
• w wyniku nakazu sądowego lub rządowego,
• gdy treści stanowią zagrożenie dla prywatności lub praw osób trzecich, a ryzyka tego nie można odpowiednio złagodzić za pomocą noty redakcyjnej,
• badanie nie zostało przeprowadzone lub opublikowane zgodnie z prawem i/lub jego ciągła dostępność stwarza potencjalne zagrożenie prawne lub osobiste,
• zgodnie z oceną redaktora naczelnego treść – nawet jeśli oznaczona jako wycofana – może stanowić poważne zagrożenie, np. dla zdrowia publicznego lub określonej społeczności lub ekosystemu.
Po usunięciu artykułu jego tytuł, lista autorów i metadane pozostają dostępne na stronie internetowej czasopisma z rekordem artykułu wraz z notatką redakcyjną.
3. W oryginalnym artykule nie są wprowadzane żadne zmiany z wyjątkiem dodania znaku wodnego wskazującego, że artykuł został wycofany.

Publikacja zastrzeżeń, tzw. expressions of concern

Zgłaszane przez redaktorów wątpliwości dotyczące badań lub wszelkich innych kwestii opisanych w pracy złożonej do publikacji w czasopiśmie wyjaśniane są w bezpośredniej korespondencji z autorami przed opublikowaniem manuskryptu.

Po publikacji artykułu możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia przez redaktorów – publikowane jest ono w formie notatki redakcyjnej dopiero po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie zgłoszonych problemów i braku ich rozstrzygnięcia. Jest powiązane z oryginalnym artykułem za pomocą linku i odpowiedniej informacji zamieszczonej w oryginalnym tekście.

Wydawca przyjmuje możliwość zgłoszenia w dowolnym czasie i przez kogokolwiek zastrzeżeń lub podejrzeń nieodpowiedniego lub nieetycznego zachowania dotyczącego opublikowanego manuskryptu. Zgłoszenie powinno dostarczać wszelkich koniecznych informacji i dowodów, które zainicjują postępowanie wyjaśniające według odpowiednich procedur (schematy COPE). Wydawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ich z należytą powagą i starannością aż do momentu podjęcia decyzji przez redaktora naczelnego i przygotowania odpowiedzi na zgłoszenie.

Wydawca umożliwia wszystkim odbiorcom dyskusję dotyczącą ewentualnych uzupełnień czy wątpliwości wobec opublikowanego artykułu w formie tzw. listów do redakcji. Naukowcy mogą przedstawić swoją opinię na temat manuskryptu, kierując pytania/opinie do autorów artykułu na łamach czasopisma. Umożliwia się autorom przygotowanie odpowiedzi i publikuje korespondencję z uwzględnieniem linku do oryginalnej pracy, o której jest mowa.
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top