Kup czasopismo
PL EN

Instrukcje dla Recenzentów

 
Zasady recenzowania

Każdy artykuł zgłoszony do publikacji jest oceniany przez co najmniej 2 recenzentów na zasadzie „double-blind”. Praca przekazywana do oceny recenzentowi jest anonimowa (bez danych imiennych autorów), anonimowy pozostaje także recenzent.

Recenzja powinna zostać sporządzona w formularzu recenzji w Editorial Systemie (http://www.editorialsystem.com/medpr) w języku, w którym został napisany manuskrypt.

Recenzja powinna zostać przesłana do redakcji w ciągu 21 dni od otrzymania artykułu. Po tym terminie Editorial System zamyka do niego dostęp. Jeśli recenzent nie może dotrzymać terminu, prosimy o taką informację po zaakceptowaniu zaproszenia do wykonania recenzji.

Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej recenzji pod kątem merytorycznym. Niski poziom językowy artykułu, utrudniający jego zrozumienie, powinien zostać zgłoszony przez recenzenta, jednak nie powinien decydować o odrzuceniu przez niego manuskryptu.

Ogólne wytyczne

Recenzent ocenia wybrane aspekty artykułu:
 • czy problematyka poruszana w artykule jest zgodna z profilem czasopisma,
 • czy problem poruszany w pracy jest aktualny,
 • czy praca jest oryginalna i zawiera elementy nowości,
 • czy streszczenie wystarczająco informuje o treści pracy,
 • czy słowa kluczowe są poprawne,
 • czy tekst jest dobrze opracowany merytorycznie,
 • czy praca zawiera elementy, które można pominąć,
 • czy zastosowane metody badań zapewniają wiarygodność uzyskanych wyników,
 • czy interpretacja wyników jest poprawna,
 • czy wnioski są uzasadnione wynikami badań,
 • czy terminologia jest prawidłowa,
 • czy ryciny i tabele mają czytelną strukturę,
 • czy wszystkie ryciny i tabele są niezbędne,
 • czy cytowane piśmiennictwo jest poprawne,
 • czy strona językowa pracy jest na dobrym poziomie,
 • czy analiza statystyczna jest satysfakcjonująca.

Końcowe wnioski recenzji – opcje

a) akceptuję bez poprawek
b) praca może zostać opublikowana po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta
c) praca do ponownej oceny po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian
d) praca nie może być opublikowana

Zarówno akceptacja, jak i odrzucenie pracy wymagają uzasadnienia. Jeśli praca wymaga zmian, recenzent powinien jasno wskazać sugerowane poprawki.

Rewizja manuskryptu

Praca poprawiona przez autora jest przesyłana Recenzentowi do rewizji (możliwa jest kilkukrotna rewizja). Czas przewidziany na jej wykonanie to maks. 7 dni. Po tym terminie Editorial System zamyka dostęp do artykułu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Vouchery dla Recenzentów

Vouchery przyznawane są od 6 maja 2022 r.
Vouchery dla recenzentów regulamin (PDF)
Vouchery dla recenzentów regulamin obowiązujący do 31 maja 2023 (PDF)
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top