Kup czasopismo
PL EN

Instrukcje dla Autorów

 
Regulamin publikowania prac w czasopiśmie „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” dla autorów manuskryptów w języku polskim

Dwumiesięcznik „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” (zwany dalej „Medycyna Pracy”) jest wydawany od 1950 r. – od 1990 r. przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Zasady publikowania prac w czasopiśmie są dostosowane do „Zaleceń dotyczących prowadzenia, dokumentowania, redagowania i publikowania prac naukowych w czasopismach medycznych” (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals), opracowanych przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE).

I. UWAGI OGÓLNE
W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu publikowania prac w czasopiśmie „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” dla autorów manuskryptów w języku polskim akceptowanego przez autora/współautorów w dniu składania pracy do czasopisma „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” przez Editorial System a postanowieniami Umowy zawieranej przez autora/współautorów pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że opłaty pobierane od autora/współautorów wskazywane w Umowie to opłaty w wysokości obowiązującej w dniu składania pracy do czasopisma „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety”.
1. W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne i standardy – wytyczne, nadsyłane w języku polskim i angielskim (dla prac w jęz. angielskim patrz: Terms of publishing papers in the journal for Authors of manuscripts in English). Publikowane są przede wszystkim artykuły dotyczące medycyny pracy i zdrowia publicznego, w tym patologii zawodowej, szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, toksykologii i mutagenezy, polityki zdrowotnej, zarządzania ochroną zdrowia i jej organizacji oraz badań epidemiologicznych. W czasopiśmie publikowane są także raporty z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych związanych tematycznie z medycyną pracy oraz listy do redakcji. Nadsyłane prace muszą być oryginalne i wcześniej niepublikowane. Manuskrypty przygotowane niezgodnie z niniejszym regulaminem są odsyłane autorom do przeredagowania przed oceną merytoryczną.
2. Artykuły nadsyłane do „Medycyny Pracy” są sprawdzane w systemie antyplagiatowym, a następnie recenzowane. Zasady recenzowania i formularz recenzencki znajdują się w zakładce: Informacje dla Recenzentów.
Polityka Wydawcy dopuszcza możliwość publikowania w czasopiśmie artykułów, których autorami/współautorami są redaktorzy naczelni, ich zastępcy i redaktorzy tematyczni. Respektując zalecenia COPE dotyczące etyki, Wydawca zapewnia, że proces recenzencki prowadzony jest zawsze w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami dobrej praktyki wydawniczej. Powierzenie artykułu, którego autorami/współautorami są redaktorzy naczelni, ich zastępcy lub redaktorzy tematyczni, odpowiednio innym osobom i przekazanie go do oceny niezależnym recenzentom minimalizuje konflikt interesów.
3. Zasady wykorzystania artykułów określa licencja CC BY-NC (Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska), a wydawca rekomenduje autorom deponującym swoje prace np. w repozytoriach dziedzinowych i instytucjonalnych korzystanie z wersji artykułu opublikowanej na stronie czasopisma (http://medpr.imp.lodz.pl). Wydawca zachęca też autorów do udostępniania artykułów w wersji pre-print (przed recenzjami) i post-print (po poprawkach sugerowanych przez recenzentów), zgodnie z polityką prawno-archiwizacyjną Wydawcy znajdującą się w zakładce: Polityka prawno-archiwizacyjna.
4. Artykuły do czasopisma można składać tylko poprzez Editorial System.
5. Opłata za opublikowanie artykułu w otwartym dostępie (article processing charge – APC):
1) Wydawca „Medycyny Pracy” pobiera od autorów opłaty:
  a) 3840 zł – tylko dla wpłat krajowych. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od wysłania do autora wskazanego w Editorial Systemie jako autor do korespondencji informacji o wstępnym zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Otrzymanie wpłaty przez Wydawcę jest warunkiem opublikowania artykułu.
  b) dodatkowe opłaty zgodnie z pkt II.3 Schemat manuskryptu – jeśli przekroczona zostanie objętość artykułu, piśmiennictwa i/lub liczba tabel/rycin.
Wpłata otrzymana w euro lub dolarach, która przekracza ustaloną w cenniku kwotę zostanie zwrócona, a zwrot będzie pomniejszony o koszty przelewów bankowych. Wpłacone należności z tytułu APC do kwoty 25 euro / 30 dolarów nie podlegają zwrotowi.
2) Kwoty wskazane w „Regulaminie publikowania prac” obowiązującym w dniu składania artykułu mogą podlegać zmianom na podstawie obowiązujących w tym czasie promocji, jeśli spełnione zostaną ich warunki.
3) Podane opłaty zawierają podatek VAT (23%). Nie dotyczy firm zagranicznych będących płatnikiem VAT, które rozliczają VAT we własnym kraju.
4) Z opłat zwolnione są listy do redakcji oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów.
5) Dane do wpłaty:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
II Oddział Banku Pekao SA w Łodzi
23 1240 3028 1111 0000 2822 2749
 • tytuł wpłaty: APC (numer artykułu w Editorial Systemie, nazwisko pierwszego autora)
6) Koszt opłat bankowych pokrywają autorzy.
7) Autor, którego praca została wstępnie zaakceptowana, a w Editorial Systemie na jego koncie znajdują się dane do faktury, otrzyma link do faktury z 14-dniowym terminem płatności.
8) W przypadku wycofania przed publikacją artykułu zaakceptowanego do publikacji autorzy otrzymują zwrot 70% APC. Warunkiem zwrotu jest przesłanie na adres mp@imp.lodz.pl skanu wypełnionego i podpisanego wniosku o zwrot APC.
9) Wysokość opłat za publikację artykułu w czasopiśmie dla pracowników Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi określają odrębne przepisy wewnętrzne.
6. Prace nieodesłane przez autorów są wycofywane:
  a) po 14 dniach – przed wstępną weryfikacją,
  b) po 30 dniach – na dalszych etapach.
II. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Umowa o przeniesienie praw autorskich
1) Umowa Wydawcy z autorami jest generowana w Editorial Systemie po wstępnym zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie. Link do umowy otrzymuje w liście decyzyjnym autor do korespondencji.
2) Umowę podpisaną przez wszystkich autorów należy przesłać poprzez Editorial System w ciągu 14 dni od wysłania autorowi do korespondencji decyzji o wstępnej akceptacji artykułu do publikacji. Przesłanie umowy oznacza, że autorzy zgadzają się z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt III niniejszego regulaminu.
3) W przypadku wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim (np. adaptacji, tłumaczenia, przedruku materiałów już opublikowanych i innych) autorzy są zobowiązani załączyć do umowy zgodę właściciela majątkowych praw autorskich – zgodnie z zastrzeżeniem w pkt III.1.7 niniejszego regulaminu (wzory załączników). Jeśli wydawca wykorzystanego materiału wymaga stosowania jego formularza, do umowy należy dołączyć zgodę wydawcy na jego formularzu.
4) W umowie znajduje się informacja o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (koncepcja badań, metodyka badań, zbieranie materiału, analiza statystyczna, interpretacja wyników, piśmiennictwo), zadeklarowanym przez autorów podczas składania pracy poprzez Editorial System. Ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, będą przez wydawcę upubliczniane poprzez powiadomienie instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.
2. Strona tytułowa
Musi zawierać: 1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (zwięzły, ale wyczerpujący); 2) skrócony tytuł (maks. 50 znaków ze spacjami); 3) pełne imiona i nazwiska autorów (nazwiska autorów w kolejności jak w Editorial Systemie – taka kolejność zostanie opublikowana; zmiana kolejności nazwisk po podpisaniu umowy nie jest możliwa); 4) afiliacje (w jęz. polskim i angielskim: nazwę instytucji, miasto, kraj, nazwę wydziału i jednostki organizacyjnej); 5) wkład autorów (taki jak podano w Editorial Systemie – taka informacja zostanie opublikowana; zmiana wkładu autorów po podpisaniu umowy nie jest możliwa); 6) dane autora do korespondencji (imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres, e-mail i numer telefonu); 7) dane dotyczące finansowania: numer i tytuł programu/badania/grantu, w którego ramach przeprowadzono badanie, źródło finansowania publikacji, dane kierownika programu/badania/grantu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko); 8) informację o ewentualnym konflikcie interesów; 9) podziękowania: a) za wkład, który nie wynika ze współautorstwa, np. za wsparcie ze strony kierownika wydziału; b) za pomoc techniczną.
3. Schemat manuskryptu
Autorzy powinni przesłać edytowalne wersje elektroniczne: 1) tekstu głównego, 2) strony tytułowej, 3) tabel, 4) rycin, 5) załączników (np. formularzy, kwestionariuszy, ankiet itp.). Wydawca akceptuje artykuły przygotowane w programie Microsoft Word, 12-punktowym fontem Times New Roman, z odstępami 1,5, w formacie A4. Ryciny powinny być przygotowane zgodnie w wytycznymi podanymi w części RYCINY.
Artykuły muszą być napisane poprawnym angielskim. Prace w języku angielskim oraz angielskie fragmenty artykułów polskich nie podlegają redakcji i korekcie językowej. Wydawca oferuje dodatkowo płatną usługę redakcji i korekty językowej dla prac wstępnie zaakceptowanych (Redakcja i tłumaczenia). Kalkulacja przygotowywana jest na życzenie (mp@imp.lodz.pl).
Objętość artykułu i dodatkowe opłaty
 • tabele:
  maksymalna liczba – 6, opłata za każdą dodatkową – 100 zł brutto,
 • ryciny:
  maksymalna liczba – 5, opłata za każdą dodatkową – 100 zł brutto,
 • liczba znaków samego tekstu (tekst główny – bez streszczenia, tabel, rycin i piśmiennictwa) – liczona w tekście zaakceptowanym do druku:
  • artykuły przeglądowe:
   maksymalna liczba znaków ze spacjami – 40 000, opłata za każdy dodatkowy rozpoczęty zakres 1–1800 znaków – 60 zł brutto,
  • prace oryginalne:
   maksymalna liczba znaków ze spacjami – 30 000, opłata za każdy dodatkowy rozpoczęty zakres 1–1800 znaków – 60 zł brutto,
 • liczba znaków piśmiennictwa przekraczająca dopuszczalną liczbę pozycji – liczona w tekście zaakceptowanym do druku:
  każdy dodatkowy rozpoczęty zakres 1–1800 znaków – 60 zł brutto.
  Pozostałe rodzaje artykułów podlegają ograniczeniom dotyczącym prac oryginalnych. Liczba tabel, rycin i znaków obliczana jest na podstawie wstępnie zaakceptowanych plików. Autorzy, których prace przekraczają wskazane limity, będą informowani e-mailowo o ostatecznej kwocie do zapłaty.
STRESZCZENIE: Do 300 słów, w jęz. polskim i angielskim:
Streszczenie powinno dostarczać informacji na temat kontekstu i tła badania, jego celu, procedur (dobór uczestników badania, założenia, pomiary i metody analityczne), najważniejszych wyników (powinny być podane konkretne wyniki oraz ich statystyczne i kliniczne znaczenie, jeśli jest to możliwe) i głównych wniosków. W streszczeniu należy przedstawić nowatorskie i istotne aspekty przeprowadzonych badań i obserwacji, uwzględnić istotne ograniczenia i nie nadinterpretować uzyskanych wyników.
 • W pracach oryginalnych – streszczenie powinno mieć następującą strukturę: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski (w streszczeniu angielskim: Objectives, Material and Methods, Results, Conclusions).
 • W pracach przeglądowych – streszczenie powinno być opisowe, czyli zawierające najważniejsze dane o zakresie i rodzaju przeglądu, metodach zbierania i selekcji literatury, a także zwięzłe podsumowanie wyników przeglądu ze wskazaniem dalszych kierunków badań.
SŁOWA KLUCZOWE: 6 słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim – przygotowanych zgodnie z Medical Subject Headings (MeSH).
PRACE ORYGINALNE: Ich przedmiotem jest przedstawienie metod i wyników badań własnych autorów oraz ich wnikliwa ocena i odniesienie do innych badań dotyczących danego tematu. Powinny zawierać:
 • Wstęp: Powinien jasno i zwięźle opisywać tło zagadnienia oraz motywy podjęcia badania. Należy cytować jedynie publikacje bezpośrednio dotyczące tematu pracy.
 • Materiał i metody: Ich opis powinien zawierać szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego badania. Należy podać pełne nazwy leków, substancji chemicznych itp. oraz informacje, skąd je uzyskano. Pełna nazwa chemiczna powinna poprzedzać nazwę handlową, powszechnie używaną lub jej skrót. Jednostki miary nienależące do układu SI (Międzynarodowego Układu Jednostek Miar – Système international d’unités), używane podczas badania, powinny być uzupełnione o ich odpowiedniki metryczne (SI).
  • Etyka: W przypadku badań klinicznych prowadzonych z udziałem ludzi należy wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne ze standardami komisji bioetycznych (instytucjonalnych lub regionalnych) oraz z Deklaracją Helsińską (wersją z 2013 r.). W prezentowanych wynikach badań (szczególnie w materiałach ilustracyjnych) nie wolno używać danych imiennych pacjenta ani nazwy lub numeru szpitala. Opisując eksperymenty na zwierzętach, należy wskazać, że badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi danej instytucji lub krajowej rady badawczej, lub regulacjami prawnymi dotyczącymi opieki nad zwierzętami i wykorzystania zwierząt do celów doświadczalnych, a także innych celów naukowych.
  • Statystyka: Należy opisać zastosowane metody statystyczne na tyle dokładnie, żeby umożliwić wykwalifikowanym czytelnikom, którzy mają dostęp do oryginalnych danych, zweryfikowanie prezentowanych wyników. Jeśli to możliwe, wyniki należy określić ilościowo i przedstawić je wraz z odpowiednimi miarami błędu pomiarowego lub niepewności (np. przedziałami ufności). Prezentacji analiz statystycznych nie powinno się ograniczać do istotności testów hipotez statystycznych (tj. wartości p), jeśli nie dają one pełnych informacji ilościowych.
 • Wyniki: Powinny być przedstawione w logicznej kolejności w tekście, tabelach i rycinach. Należy podkreślić i podsumować jedynie najważniejsze informacje. Dane podane w tabelach i rycinach nie powinny być powielane w tekście głównym.
 • Omówienie: Należy wskazać w nim nowe i ważne aspekty przeprowadzonego badania, a także wszechstronną interpretację uzyskanych wyników własnych w odniesieniu do obecnego stanu wiedzy. Należy cytować jedynie publikacje, które mają bezpośredni związek z ustaleniami autorów, i unikać podejścia typowego dla prac przeglądowych.
 • Wnioski: Powinny nawiązywać do założonych celów pracy.
PRACE PRZEGLĄDOWE: Ich przedmiotem jest syntetyczne przedstawienie wyników badań z najnowszych opublikowanych prac na dany temat (lub ich chronologiczna prezentacja) i wnikliwa ocena obecnego stanu wiedzy. Powinny zawierać:
 • Wstęp: Jasne i zwięzłe określenie zakresu przeglądu, zarys problemu i aktualnego stanu wiedzy na dany temat, jednoznacznie przedstawione motywy i cele podjęcia przeglądu.
 • Metody przeglądu: Precyzyjnie opisane kryteria wyboru i wykluczenia publikacji źródłowych ze wskazaniem na ich ograniczenia i/lub walory, z podaniem sposobów wyszukiwania literatury (bazy elektroniczne, przeglądanie czasopism), zastosowanych słów kluczowych, przedziału lat publikacji analizowanych artykułów, języka publikacji itd.
 • Wyniki przeglądu: Zwięzłe, zrozumiałe, spójne i bezstronne omówienie nowych informacji, idei, metod i kierunków badań w zakresie analizowanego tematu.
 • Wnioski: Wskazanie kierunków dalszych badań oraz teoretyczne i/lub praktyczne implikacje omówionych w pracy nowych ustaleń lub odkryć.
W celu ułatwienia czytelnikom orientacji w tekście pracy należy stosować zwięzłe, ale czytelne śródtytuły. Zalecane jest przedstawianie najważniejszych informacji w tabelach i na rycinach – informacji w nich zamieszczonych nie należy powtarzać w tekście.
PIŚMIENNICTWO: Maksymalnie 60 pozycji w pracy przeglądowej, 30 pozycji w pracy oryginalnej i innych typach artykułów. Piśmiennictwo, przygotowane zgodnie ze stylem Vancouver, powinno uwzględniać pełne dane bibliograficzne wszystkich publikacji (także aktów prawnych, stron internetowych itd.), na które autorzy powołują się w tekście. Zaleca się unikanie cytowania własnych publikacji, co pozwala zachować anonimowość w procesie oceny pracy przez recenzentów. Odnośniki do piśmiennictwa powinny być numerowane chronologicznie (cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych) – zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy podać ten sam numer. Tytuły czasopism powinny być skrócone zgodnie z zasadami stosowanymi przez MEDLINE. Jeśli artykuł/książka ma numer DOI, należy go podać w piśmiennictwie.
 • artykuł w czasopiśmie:
  • standardowy artykuł: Ogińska-Bulik N. Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju potraumatycznym ratowników medycznych. Med Pr. 2014;65(2):209–17. https://doi.org/10.13075/mp.5893.2014.024.
  • więcej niż 6 autorów: Kasperczyk S, Dobrakowski M, Ostałowska A, Kasperczyk A, Wilczyński S, Wyparło-Wszelaki M, et al. Lead-elevatedactivity of xanthineoxidase in lead-exposedworkers. Med Pr. 2013;64(3):175–80. https://doi.org/10.13075/mp.5893/2013/0013.
  • artykuł w innym języku niż polskim i angielskim: Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- ogjusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785–7. Norwegian.
   opcjonalnie: Babilas P, Landthaler M, Szeimies RM. [Reakcja anafilaktyczna wywołana rozjaśnianiem włosów]. Hautarzt. 2005;56:1152–5. https://doi.org/10.1007/s00105-004-0875-4. German.
  • materiał nieopublikowany: Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002.
 • książki i rozdziały w książce:
  • autor: Pałczyński C. Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 2002.
  • redaktor: Byczkowska Z, Dawydzik L, editors. Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 1999.
  • rozdział w książce: Kopias J. Zasady organizowania i sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. In: Byczkowska Z, Dawydzik L, editors. Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 1999. p. 148–60.
 • źródła elektroniczne:
  • strona internetowa: World Health Organization [Internet]. Geneva: The Organization; 2016 [cited 2016 Mar 1]. Available from: http://www.who.dk.
  • część strony internetowej: World Health Organization [Internet]. Geneva: The Organization; 2016 [cited 2016 Mar 1]. Highlights on health in Czech Republic 2005. Available from: http://www.euro.who.int/en/countries/czech-republic/publications3/highlights-on-health-in-czech-republic-2005.
  • monografia: Foley KM, Gelband H [red.]. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2016 Jun 15]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html.
  • artykuł z czasopisma w Internecie: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: https://journals.lww.com/ajnonline/Fulltext/2002/06000/Quality_Improvement_Initiative_in_Nursing_Homes.31.aspx.
 • tomy pokonferencyjne: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13–15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.
 • artykuł w pamiętniku konferencji naukowej: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3–5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182–91.
 • dysertacje (np. doktorskie): Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis: Washington University; 1995.
 • akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU z 2014 r., poz. 817
Pełne zasady dotyczące piśmiennictwa są dostępne w zaleceniach Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
Wydawca nie ingeruje w zapisy piśmiennictwa.
TABELE: Przygotowane w jednym pliku i umieszczone na oddzielnych stronach, z użyciem narzędzi programu Microsoft Word do tworzenia tabel. Tabele należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na tabelę powinno być oznaczone w tekście głównym numerem tabeli (np. tabela 1). Plik z tabelami powinien zawierać: a) numer tabeli wraz z jej tytułem odnoszącym się do treści tabeli (tabela powinna być zrozumiała bez zaglądania do treści artykułu), b) objaśnienia skrótów użytych w tabeli. Tabele powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim.
RYCINY: Czarno-białe, przygotowane w formacie wektorowym (EPS, SVG, PDF, CDR lub AI) oraz wgrane do Editorial Systemu w formacie mapy bitowej (JPG, GIF, TIF, BMP lub PNG) lub (zalecane) w jednym pliku DOC/XLS. Wydawca poprosi o przesłanie rycin w formacie wektorowym po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie. Ryciny należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na rycinę powinno być oznaczone w tekście numerem ryciny (np. rycina 1). Plik z rycinami powinien zawierać: a) numer ryciny wraz z jej podpisem odnoszącym się do treści ryciny (rycina powinna być zrozumiała bez zaglądania do treści artykułu), b) legendę i objaśnienia skrótów użytych w rycinie. Ryciny powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim.
ZAŁĄCZNIKI: formularze, kwestionariusze, ankiety itp. powinny zostać przygotowane w jednym pliku i umieszczone na oddzielnych stronach, z użyciem narzędzi programu Microsoft Word do tworzenia tabel lub zgodnie z wymaganiami dla rycin, zależnie od ich formy. Mogą przyjąć jedną wersję językową, np. tylko polską lub tylko angielską, lub zostać przygotowane w językach polskim i angielskim (jako osobne wersje w języku polskim i angielskim lub w wersji dwujęzycznej, analogicznie do tabel). Miejsce powołania się na załącznik powinno być oznaczone w tekście głównym (np. załącznik 1).
ŹRÓDŁO DANYCH: W odniesieniu do wszystkich danych z innych publikacji lub źródeł niepublikowanych, które umieszczono w tekście głównym artykułu, tabelach i rycinach, należy podać źródło ich pochodzenia. W przypadku wykorzystania w artykule materiałów chronionych prawem autorskim należy uzyskać na to zgodę właściciela majątkowych praw autorskich – zgodnie z zaleceniami w pkt II.1.3 oraz zastrzeżeniami w pkt III.1.7 i III.3.3 niniejszego regulaminu.
4. Korekta autorska i egzemplarz autorski
Po składzie artykułu autor do korespondencji otrzymuje go w pliku PDF. W terminie wyznaczonym przez wydawcę autor powinien odesłać wydawcy korektę autorską artykułu, która może obejmować tylko wskazanie drobnych błędów. W razie nieodesłania korekty w terminie wydawca będzie miał prawo wydać i rozpowszechniać artykuł w postaci przesłanej do korekty, a autor z tytułu niepoprawionych błędów nie będzie mógł rościć żadnych praw. Po opublikowaniu numeru czasopisma, w którym ukazał się dany artykuł, na adres e-mail autora do korespondencji wydawca przesyła egzemplarz autorski w formie nadbitki elektronicznej oraz link do artykułu w formacie PDF, który adresat ma obowiązek udostępnić współautorom.

III. ZASTRZEŻENIA
1. Przesłanie do wydawcy umowy, o której mowa w pkt II.1 niniejszego regulaminu, podpisanej przez autorów oznacza, że autorzy oświadczają, że:
1) akceptują pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (znanej również jako CC BY-NC);
2) artykuł, w tym tabele/ryciny/fotografie/załączniki (poza wymienionymi w pkt 7 niniejszego ustępu), jest wynikiem ich oryginalnej twórczości, przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do artykułu oraz że do dnia zawarcia umowy nie zaciągnęli jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały ich prawo do artykułu;
3) nie są członkami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie zawarli z taką organizacją umowy o zarządzanie prawami autorskimi;
4) zamieścili w artykule na stronie tytułowej pełną informację o źródle finansowania (w tym numer i tytuł programu/badania/grantu, w którego ramach przeprowadzono badanie, źródło finansowania publikacji oraz stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika programu/badania/grantu), a także o innych finansowych zależnościach wobec jakiejkolwiek organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane przedstawione w artykule (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria); zamieścili w artykule na stronie tytułowej pełną informację o konflikcie interesów, jeśli taki występuje;
5) artykuł nie został wcześniej opublikowany (patrz Polityka prawno-archiwizacyjna);
6) artykuł nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem;
7) wszelkie niezbędne pozwolenia dotyczące cytowań innych źródeł (cytowań wykraczających poza tzw. prawo cytatu określone w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz inne zgody zostały przez autorów uzyskane i dołączone do umowy z wydawcą „Medycyny Pracy”;
8) nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić wydawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania lub rozpowszechniania artykułu;
9) wyrażają zgodę na dokonywanie przez wydawcę poprawek technicznych i językowych bez porozumienia z autorami, a także do skracania manuskryptów.
2. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń. W razie wystąpienia osoby trzeciej przeciwko wydawcy z roszczeniami pozostającymi w związku z korzystaniem z artykułu lub rozporządzaniem prawami do niego autorzy zobowiązują się do uczestniczenia w tym postępowaniu w imieniu wydawcy, niezwłocznie po zawiadomieniu ich o tym fakcie przez wydawcę, a także do pokrycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania wydawcy, wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez wydawcę, a w szczególności kosztów odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej. Powyższe zobowiązanie obejmuje obowiązek pokrycia przez autorów wszelkich udokumentowanych szkód, w tym wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej lub orzeczenia sądu.
3. Wydawca „Medycyny Pracy” zobowiązuje się do opublikowania artykułu pod warunkiem, że:
1) analiza treści artykułu nie wykazała naruszenia praw autorskich innych podmiotów,
2) artykuł w procesie recenzenckim został zaakceptowany do publikacji,
3) autorzy pokryli APC oraz wgrali do Editorial Systemu poprawnie wypełnioną i podpisaną przez wszystkich autorów umowę (wraz z wymaganymi zgodami w przypadku korzystania z materiału chronionego prawem autorskim i/lub rozpowszechniania wizerunku).

Redakcja:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Oficyna Wydawnicza
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: +48 42 6314 717
e-mail: mp@imp.lodz.pl
Editorial System: http://www.editorialsystem.com/medpr
Strona czasopisma: http://medpr.imp.lodz.pl
FB: oficynawydawniczaimp


Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2024


Dokumenty:
Wniosek o zwrot APC (DOC)
Wniosek o zwrot opłaty redakcyjnej (DOC)
Załączniki do umowy (PDF)

Regulamin publikowania prac:
Regulamin obowiązujący do 7 lutego 2024 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2023 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 12 października 2023 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 19 października 2022 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 31 sierpnia 2022 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 10 maja 2022 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 12 kwietnia 2022 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2021 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 21 września 2021 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 28 lutego 2021 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 6 sierpnia 2020 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2019 (PDF)

Regulaminy promocji:
Regulamin promocji MP publikacja 23.05-31.07.2023 (PDF)
Regulamin promocji MP wiosna 1.03-17.04.2023 (PDF)
Odwołanie promocji MP bez opłaty wstępnej 1.09.2022 (PDF)
Regulamin promocji MP szczepienia 1.02–31.08.2022 (PDF)
Regulamin promocji MP artykuł w języku polskim 1.05–30.06_2022 (PDF)
Regulamin promocji MP COVID-19 szczepienia: dwa artykuły 1.02–31.08.2022 (PDF)
Regulamin promocji MP COVID-19 1.02–30.04.2022 (PDF)
Regulamin promocji MP bez opłaty wstępnej 1.01–31.08.2022 (PDF)
Regulamin promocji jesiennej MP 1.11–31.11.2021 (PDF)
Regulamin promocji redakcja i korekta 15.09–31.10_2021 (PDF)
Regulamin promocji MP bez opłaty wstępnej 1.07–31.08.2021 (PDF)
Regulamin promocji MP COVID-19 10.05–15.07.2021 (PDF)
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top