Kup czasopismo
PL EN

Deklaracja dostępności

 
Deklaracja dostępności do strony internetowej czasopisma „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety”
Redakcja czasopisma „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem http://medpr.imp.lodz.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2022-10-19
• Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Wyłączenia
• Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Redakcja czasopisma „Medycyna Pracy. Workers’ Health and Safety” i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji
• Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-19.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie;
• wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe
• za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących uwag i wniosków w zakresie serwisu internetowego odpowiada: Anna Maćkowiak
• zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
• email: anna.mackowiak@imp.lodz.pl
• telefon: 42 6314 673

Skargi
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
email: impx@imp.lodz.pl
telefon: 42 631 45 04
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top