Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ pracy zdalnej wymuszonej pandemią COVID-19 na ból kręgosłupa w grupie zawodowej nauczycieli
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii / Faculty of Health Sciences, Institute of Physiotherapy, Department of Physiotherapy)
 
 
Data publikacji online: 09-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Maria Bartecka   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, Polska
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(6):677-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii COVID-19 wiele osób z sektora publicznego przeszło w tryb pracy zdalnej, w tym grupa zawodowa nauczycieli. Mogło to wpłynąć na wystąpienie bólu kręgosłupa w tej grupie. Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa w grupie nauczycieli przed wprowadzeniem nauczania zdalnego z powodu pandemii COVID-19 i po nim. Materiał i metody: Badanie prowadzono za pośrednictwem ankiety internetowej. Wzięło w nim udział 361 nauczycieli i wykładowców akademickich z 16 województw Polski. Do oceny stopnia natężenia bólu zastosowano Skalę numeryczną (Numerical Rating Scale – NRS). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programów IBM SPSS Statistics 26 i Microsoft Excel 2021. Poziom istotności statystycznej przyjęto na poziomie p < 0,05. Wyniki: Wśród badanych nauczycieli po ogłoszeniu pandemii COVID-19 istotnie statystycznie wzrósł średni stopień deklarowanego bólu odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa (p < 0,001). Średnia wartość deklarowanego bólu odcinka szyjnego kręgosłupa u badanych wzrosła w skali NRS z 2,49±2,81 przed pandemią do 5,44±1,83 w trakcie pandemii, a odcinka lędźwiowego – z 2,81±2,73 do 5,53±2,20. Wnioski: Istnieje zależność między występowaniem bólu kręgosłupa a zmianą charakteru pracy w grupie nauczycieli w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19. Istotnie statystycznie wzrosło natężenie bólu kręgosłupa nauczycieli od czasu wprowadzenia nauczania zdalnego. W zależności od liczby godzin spędzanych przy komputerze istotnie statystycznie wzrósł średni stopień deklarowanego bólu kręgosłupa badanej grupy. Istnieje potrzeba wyznaczenia celów fizjoprofilaktyki i wprowadzenia edukacji w zakresie ergonomii pracy przy komputerze w grupie nauczycieli. Med. Pr. 2021;72(6):677–684
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top