Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Praca technika dentystycznego związana jest z ekspozycją na szereg czynników szkodliwych. Wśród nich możemy wyróżnić czynniki: chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz psychofizyczne. Przyczyniają się one do powstawania wielu chorób, ale nie wszystkie z nich określane są mianem chorób zawodowych. Głównym celem pracy była ocena zagrożeń zdrowia, które występują na stanowisku pracy technika dentystycznego oraz ich profilaktyki podczas pandemii COVID-19. Materiał i metody: Przeprowadzono epidemiologiczne badanie przekrojowe. Wykorzystano formularz ankiety własnego autorstwa. Kwestionariusz zawierał 28 pytań. Link do ankiety był udostępniony na grupach społecznościowych zrzeszających techników dentystycznych. Wzięcie udziału w badaniu nie wymagało logowania. Podczas zbierania danych nie były gromadzone i przetwarzane dane osobowe respondentów. Wyniki: W badaniu udział wzięło 148 techników dentystycznych. Najliczniej odpowiadali uczestnicy z przedziału wiekowego 21-25 lat, co stanowi 32% grupy badanej. Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (6%). Najczęściej zajmowanym stanowiskiem był akryl (106 osób) i gipsownia (98 osób). Ponad jedna trzecia ankietowanych zgłosiła występowanie alergii, a najczęściej zgłaszane były alergie na akryl lub metale. Ponad 20% techników zgłosiło, że urazy mechaniczne przytrafiają się im kilka razy w tygodniu lub częściej. 17% techników zdeklarowało wypalenie zawodowe. Korzystanie z odzieży ochronnej zdeklarowało 80% techników. Wymienione środki ochrony osobistej: wyciąg, maski, rękawiczki jednorazowe, dygestorium, płyn do dezynfekcji oraz wkładki przeciwhałasowe, zawsze, gdy wymaga tego wykonywana czynność stosowało jedynie 22% techników, a aż 29% badanych nigdy nie stosowało wymienionych środków ochrony. Wnioski: Nie wszystkie pracownie techniki dentystycznej były wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Do najczęściej stosowanych środków ochrony osobistej należały rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji oraz wyciąg. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmiany procedur dezynfekcji u ponad 1/3 badanych. Aż 35% z nich dopiero po wybuchu pandemii zaczęło stosować dezynfekcję, natomiast większość zmian dotyczyła udoskonalania istniejących procedur. Długość stażu pracy techników miała wpływ na narażenie na stres oraz wypalenie zawodowe. Med Pr Work Health Saf. 2023;74(4):289–99.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top