Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zasoby i działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w Polsce w okresie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi / Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz, Łódź, Poland
 
2
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy / Mazovian Voivodeship Center of Occupational Medicine, Radom, Poland (Oddział w Radomiu / A branch in Radom)
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 
 
Data publikacji online: 27-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Marcinkiewicz   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (WOMP) to jednostki wyższego szczebla nad jednostkami podstawowymi realizującymi opiekę profilaktyczną nad pracującymi w Polsce. Pełnią wobec nich rolę konsultacyjną, odwoławczą, nadzorczą i rejestrową. Ponadto realizują szereg innych zadań ujętych w ustawie o służbie medycyny pracy (SMP), w tym prowadzą działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych oraz podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy. Materiał i metody: Analizą objęto dane o działalności WOMP-ów z lat 2017–2022 pochodzące z obligatoryjnej sprawozdawczości dokonywanej na formularzach MZ-35. Wyniki: Ogółem w WOMP-ach w badanych 6 latach liczba zatrudnionych lekarzy zmniejszyła się z 830 w 2017 r. do 820 w 2022 r., przy czym liczba umów o pracę wśród nich zmniejszyła się o ponad 20% na rzecz innych form współpracy. Liczba zatrudnionych pielęgniarek zmniejszyła się w tym samym czasie z 375 do 342, a psychologów z 86 do 82. W okresie 3 lat pandemii (2020–2022), w porównaniu z latami 2017–2019, działalność konsultacyjna WOMP-ów dla jednostek podstawowych SMP uległa obniżeniu niemal o 30%, działalność odwoławcza o 15,2%, a nadzorcza o 15,8%. Liczba osób objętych ambulatoryjną rehabilitacją leczniczą w związku z patologią zawodową zmniejszyła się o ponad 32%, a liczba świadczeń realizowanych w związku ze stwierdzoną patologią zawodową o ponad 14%. Liczba orzeczeń w sprawie chorób zawodowych w pierwszym roku pandemii obniżyła się z 3963 w 2019 r. do 3518, by następnie wzrosnąć do 4145 w 2021 r. i 3990 w 2022 r. Wnioski: Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na funkcjonowanie WOMP-ów, a zmiany w poszczególnych obszarach działalności orzeczniczej, konsultacyjnej, odwoławczej, nadzorczej, szkoleniowej i rehabilitacyjnej odpowiadały chronologii zmian społeczno-prawnych obserwowanych w latach 2020–2022. Struktura zatrudnienia w WOMP-ach i zakres realizowanych przez nie zadań w czasie pandemii pozostawały stabilne, a obserwowane zmiany w formie zatrudnienia personelu medycznego odpowiadały ogólnym tendencjom w zakładach opieki zdrowotnej i uwarunkowaniom regionalnym. Med Pr Work Health Saf. 2024;75(4)
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top