Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jakość życia osób z chorobą Parkinsona w kontekście pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach / The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice, Poland (Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu / Department of Physiotherapy in Neurological and Musculoskeletal Disorders)
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland (Katedra Neurologii, Klinika Neurorehabilitacji / Department of Neurology, Department of Neurorehabilitation)
3
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach / The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice, Poland (Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej / Department of Tourism and Health-related Physical Activity)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jarosław Cholewa   

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej, ul. Mikołowska 72A, 40-064 Katowice
Data publikacji online: 26-07-2017
 
Med Pr 2017;68(6):725–734
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Z wielu schorzeń i zaburzeń układu nerwowego, których swoiste skutki wpływają na możliwość podejmowania różnych form aktywności zawodowej, na szczególną uwagę zasługuje choroba Parkinsona (Parkinson’s disease – PD). Stanowi ona coraz większy problem społeczny ze względu na rosnącą liczbę zachorowań i coraz niższy wiek pacjentów. Celem badań było określenie wpływu pracy zawodowej i rehabilitacji ruchowej na jakość życia osób z PD. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 109 osób z rozpoznaną PD w II stopniu zaawansowania według skali Hoehn i Yahr. Badani zostali podzieleni na osoby pracujące i niepracujące oraz uczestniczące i nieuczestniczące w procesie rehabilitacji. Do określenia stanu klinicznego zastosowano Ujednoliconą Skalę Oceny Choroby Parkinsona (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – UPDRS). Do określenia jakości życia wykorzystano skale: Kwestionariusz Choroby Parkinsona (Parkinson’s Disease Questionnaire – PDQ-39), Kwestionariusz Oceny Jakości Życia SF-36 (SF-36 – short form, wersja skrócona) i Kwestionariusz Jakości Życia Osób z Chorobą Parkinsona (Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire – PDQL). Wyniki: Uzyskane wyniki wykazały istotne statystycznie różnice międzygrupowe w ocenie jakości życia we wszystkich badanych skalach: PDQ-39 (F = 5,278, p = 0,04), SF komponent fizyczny (F = 4,24, p = 0,005), SF komponent psychiczny (F = 3,45, p = 0,021) i PDQL (F = 6,57, p = 0,003). Wnioski: Aktywność zawodowa oraz udział w odpowiednio zaplanowanych zajęciach fizjoterapeutycznych wpływają na zmniejszenie stopnia nasilenia objawów i poprawę jakości życia osób cierpiących na PD. Badania wykazały, że jakość życia osób z PD jest uwarunkowana pracą zawodową i udziałem w procesie rehabilitacji ruchowej. Med. Pr. 2017;68(6):725–734
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893