Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy w warunkach nieodpowiadających przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz braku środków ochrony osobistej – dylematy w trakcie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum / Jagiellonian University, Collegium Medicum, Kraków, Poland
2
Kancelaria Radców Prawnych, sp. p. w Warszawie / Law Firm of Attorney-at-Law in Warsaw, Warsaw, Poland
3
Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszów, Rzeszów, Poland (Kolegium Nauk Medycznych / College of Medical Sciences)
4
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji / Faculty of Economics and Sociology, Department of Logistics and Innovation)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Karkowska   

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków, Polska
Data publikacji online: 08-11-2021
 
Med Pr 2021;72(6):661–669
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Wraz z pojawieniem się w Polsce nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem pandemii COVID-19 w debacie publicznej powróciło pytanie, czy w warunkach naruszających bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przy braku środków ochrony osobistej personel medyczny ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Główny Inspektor Pracy jednoznacznie wskazał, że powstrzymanie się od pracy nie dotyczy pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie ludzkiego życia lub mienia. Celem tego artykułu była analiza przesłanek art. 210 Kodeksu pracy w kontekście przepisów prawa medycznego i zasad etyki zawodowej, a także dostarczenie doktrynie bodźca do badań nad niełatwym kompleksem problemów. Materiał i metody: Wykorzystano metodę analizy obowiązujących przepisów prawa pracy i prawa medycznego. Przeanalizowano orzecznictwo Sądu Najwyższego i poglądy doktryny. Wyniki: Pracowniczym obowiązkiem lekarza i pielęgniarki jest zawsze obowiązek „ratowania” i „w zakresie” tego obowiązku personel medyczny, w odróżnieniu od „ogółu zatrudnionych”, nie ma odnośnego prawa powstrzymania się od wykonywania pracy w kontekście zasad wykonywania zawodu lekarza przewidujących wyjątek, tj. niepodjęcie lub odstąpienie przez lekarza od leczenia pacjenta z ważnych powodów, gdy nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki. Wnioski: Punkt wyjścia stanowi więc rozróżnienie przepisów Kodeksu pracy o charakterze generalnym legis generalis i przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jako przepisów szczególnych legis specialis. Zatrudniony lekarz nie może godzić się na wykonywanie zawodu w warunkach narażających pacjentów na szkody. Zaprzestanie pracy przez lekarza podlega ograniczeniom. Med. Pr. 2021;72(6):661–669
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893