PRACA ORYGINALNA
Wyniki badań wpływu adaptacji akustycznych sal lekcyjnych na jakość komunikacji werbalnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labor Protection - National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Witold Mikulski   

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(2):207–215
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Choroby narządu głosu nauczycieli są wynikiem jego nadmiernego obciążenia. Jednym ze sposobów jego zmniejszenia jest obniżenie tła akustycznego podczas prowadzenia lekcji. Umożliwia to zwiększenie chłonności akustycznej pomieszczenia. Wpływa ona także na wzrost zrozumiałości mowy, którą określa się czasem pogłosu pomieszczenia i wskaźnikiem transmisji mowy STI. W artykule podano wyniki badań wpływu adaptacji akustycznych sal lekcyjnych na jakość komunikacji werbalnej. Celem adaptacji było uzyskanie zrozumiałości mowy na poziomie dobrym lub doskonałym. Materiał i metody: W artykule podano kryteria oceny sal lekcyjnych pod względem zrozumiałości mowy. Parametry te określono metodami pomiarowymi według PN-EN ISO 3382-2:2010 i PN-EN 60268-16:2011. Wykonano i oceniono adaptację akustyczną w 2 salach lekcyjnych. Wyniki: Po adaptacji akustycznej czas pogłosu dla częstotliwości 1 kHz zmniejszył się: w sali nr 1 z 1,45 s do 0,44 s, a w sali nr 2 - z 1,03 s do 0,37 s (maks. czas pogłosu: 0,65 s). Jednocześnie wskaźnik transmisji mowy zwiększył się: w sali nr 1 z 0,55 (zrozumiałość mowy zadowalająca) do 0,75 (zrozumiałość mowy dobra, bliska doskonałej), a w sali nr 2 z 0,63 (zrozumiałość mowy dobra) do 0,80 (zrozumiałość mowy doskonała). Można więc stwierdzić, że przed adaptacją akustyczną sala nr 1 nie spełniała, a sala nr 2 w małym stopniu spełniała kryterium (min. wskaźnik transmisji mowy: 0,62). Po adaptacji akustycznej obie sale spełniają ww. kryteria (zrozumiałość mowy: doskonała). Wnioski: Adaptacja akustyczna sal lekcyjnych umożliwia stworzenie minimalnych wymaganych warunków do uzyskania dobrej zrozumiałości mowy i w sposób pośredni przyczynia się do zmniejszenia nadmiernego wysiłku głosowego nauczycieli. Med. Pr. 2013;64(2):207–215
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893