Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena narażenia na hałas i czasowych zmian słuchu związanych z pracą na stanowisku instruktora fitness
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Audiologii i Foniatrii / Audiology and Phoniatrics Clinic)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Zagrożeń Fizycznych / Department of Physical Hazards)
 
 
Data publikacji online: 25-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Wolniakowska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(4):391-7
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Muzyka jest dla wielu osób nieodłącznym elementem życia. W ostatnich latach głośna muzyka, zarówno grana na żywo, jak i odtwarzana, stanowi istotne źródło hałasu. Celem niniejszej pracy była ocena związku między ekspozycją na wysokie poziomy dźwięku a czasowym przesunięciem progu słuchu (temporary threshold shift – TTS) u osób pracujących na stanowisku instruktora fitness. Materiał i metody: Badaniem objęto 29 osób (26 kobiet i 3 mężczyzn, średnia wieku: 33±6 lat) zatrudnionych w 8 klubach fitness. Poziomy dźwięków i charakterystykę częstotliwościową hałasu zmierzono z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej. Progi słuchu oceniano za pomocą audiometrii tonalnej przeprowadzanej przed rozpoczęciem zajęć fitness oraz bezpośrednio po ich zakończeniu, otrzymując łącznie 116 audiogramów przed- i poekspozycyjnych. Wyniki: Zawodowe narażenie instruktorów fitness na hałas trwało 60–120 min, a równoważny poziom ciśnienia akustycznego A (LAeq,T) w miejscu ich pracy wynosił 76,3–96,0 dB (M = 87,1 dB). W 12% indywidualnych pomiarów odnotowano przekroczenie najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN) hałasu na stanowisku pracy (NDN = 85 dB). U 41% badanych instruktorów zaobserwowano TTS o wielkości ≥6 dB dla częstotliwości 4 kHz. Wnioski: Praca instruktorów w klubach fitness może stwarzać ryzyko uszkodzenia słuchu związanego z pracą zawodową. Med. Pr. 2021;72(4):391–397
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top