0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Samokontrola emocjonalna, radzenie sobie ze stresem a samopoczucie psychofizyczne funkcjonariuszy służby więziennej

 
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland (Instytut Psychologii, Katedra Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania / Institute of Psychology, Department of Social, Health and Organizational Psychology)
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń, Poland (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii / Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Physiotherapy)
3
Zakład Karny w Potulicach / Prison Potulice, Potulice, Poland
Med Pr 2015;66(3):373–382
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Stan zdrowia psychofizycznego u funkcjonariuszy służby więziennej jest ściśle związany ze specyfiką pracy w strukturach służb mundurowych. Celem pracy było przeanalizowanie, w jaki sposób samokontrola, strategie radzenia sobie ze stresem i czynniki socjodemograficzne różnicują poziom samopoczucia psychofizycznego u funkcjonariuszy służby więziennej oraz co jest predyktorem samopoczucia psychofizycznego w tej grupie zawodowej. Materiał i metody: Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono w grupie 75 funkcjonariuszy służby więziennej pracujących w dziale ochrony Zakładu Karnego w Potulicach. Jako narzędzia wykorzystano kwestionariusz „Psychospołeczne warunki pracy”, Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (PKIE), Inwentarz do Pomiaru Strategii Radzenia sobie ze Stresem (Measure Coping Strategies with Stress – Mini-COPE) oraz ankietę dotyczącą zmiennych o charakterze socjodemograficznym, przygotowaną przez autorów niniejszej pracy. Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet SPSS 18.0. Wyniki: Wyższemu poziomowi samopoczucia psychicznego i fizycznego osób badanych towarzyszy wyższy poziom deklarowanego aktywnego radzenia sobie oraz niższy poziom w zakresie bezradności, unikania, zwrotu ku religii i poczucia humoru. Analiza regresji wykazała, że poziom kontroli emocjonalnej, poziom korzystania ze strategii bezradności oraz poziom korzystania ze strategii poszukiwania wsparcia są istotnymi predyktorami zmiennej zależnej „samopoczucie fizyczne”. W stosunku do zmiennej „samopoczucie psychiczne” istotnymi predyktorami są poziom kontroli emocjonalnej, poziom poczucia humoru i poziom poszukiwania wsparcia. Należy zwrócić uwagę, że wiarygodność uzyskanych wyników jest ograniczona ze względu na zastosowaną metodykę zbierania ankiet. Nie była to próba losowa, ponieważ ankiety wypełniały tylko osoby zainteresowane. Wnioski: Wiedza na temat specyfiki funkcjonowania psychofizycznego funkcjonariuszy służby więziennej powinna być brana pod uwagę przy konstruowaniu narzędzi promocji zdrowia w tej grupie zawodowej, ponieważ badania wykazują średnio niski poziom postrzeganego dobrostanu przy jednoczesnym wysokim poziomie samokontroli. Med. Pr. 2015;66(3):373–382
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Ewa Sygit-Kowalkowska   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii, Katedra Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania, ul. Staffa 2, 85-867 Bydgoszcz
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893