Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wyników programu profilaktycznego „Chroń swój głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
 
Więcej
Ukryj
1
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy / Greater Poland Center of Occupational Medicine, Poznań, Poland
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii / Department of Dermatology and Venerology)
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii / Department of Phoniatrics and Audiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Jałowska   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika i Katedra Dermatologii i Wenerologii, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Data publikacji online: 11-07-2017
 
Med Pr 2017;68(5):593–603
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy była ocena w badaniach ankietowych zasadności prowadzenia szkolenia z zakresu emisji i profilaktyki głosu dla nauczycieli oraz ocena wyników rehabilitacji i leczenia zaburzeń czynnościowych głosu w wybranej grupie nauczycieli biorących udział w programie „Chroń swój głos”. Materiał i metody: Anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono wśród 463 nauczycieli biorących udział w szkoleniowej części programu. Skuteczność terapii dysfonii o podłożu zawodowym oceniano w grupie 51 nauczycieli (średnia wieku: 43 lata), którzy uczestniczyli w części diagnostyczno-rehabilitacyjnej programu. W ramach programu „Chroń swój głos” zastosowano ćwiczenia emisji głosu z logopedą i zabiegi fizykoterapeutyczne – jonoforezę, inhalacje i elektrostymulacje. Oceny skuteczności rehabilitacji dokonano, wykonując badanie foniatryczne, w tym wideostroboskopowe, i obliczenia statystyczne (pakiet Statistica StatSoft v10 i Cytel Studio, StatXact-9). Wyniki: Badanie ankietowe wykazało duże zapotrzebowanie wśród nauczycieli (u 98%) na szkolenia z zakresu prawidłowej emisji głosu oraz higieny i profilaktyki narządu głosu. Skuteczność rehabilitacji została potwierdzona w badaniach kontrolnych poprawą czynności fonacyjnej krtani, w tym poprawą właściwego sposobu oddychania (p = 0,0000), poprawą barwy głosu (p = 0,0022), wydłużeniem czasu fonacji (średnio o 1,39 s), zwiększeniem liczby osób prawidłowo uczynniających rezonatory (p = 0,0000) i w większości przypadków swobodną, bez hiperfunkcji mięśniowej, fonacją. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że wśród wszystkich nauczycieli pracujących zawodowo istnieje konieczność regularnego szkolenia z zakresu prawidłowej techniki tworzenia i higieny głosu, a następnie prowadzenia indywidualnych, wspomaganych fizykoterapią, ćwiczeń fonacyjnych i oddechowych. Powinno to stanowić efektywną metodę zapobiegania zaburzeniom zawodowym głosu u nauczycieli. Med. Pr. 2017;68(5):593–603
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893