PRACA ORYGINALNA
Ocena psychospołecznych warunków pracy pielęgniarek na wybranych oddziałach szpitalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Pomeranian Medical University / Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Poland (Independent Laboratory of Medical Rehabilitation / Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej)
2
Pomeranian Medical University / Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Poland (Public Health Department / Zakład Zdrowia Publicznego)
3
Pomeranian Medical University / Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Poland (Department of Nursing / Zakład Pielęgniarstwa)
4
Pomeranian Medical University / Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Poland (Department of Histology and Development Biology / Zakład Histologii i Biologii Rozwoju)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Rotter   

Independent Laboratory of Medical Rehabilitation, Pomeranian Medical University, Grudziądzka 31, 70-103 Szczecin, Poland
 
Med Pr 2014;65(2):173–179
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Dobra organizacja pracy, jasny podział obowiązków, wsparcie ze strony przełożonych to czynniki, które pozytywnie wpływają na satysfakcję z wykonywanego zawodu. Celem niniejszej pracy była ocena psychospołecznych warunków pracy pielęgniarek. Materiał i metody: Badaniem objęto 388 pielęgniarek pracujących na oddziałach zabiegowych, zachowawczych i psychiatrycznych. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony z wykorzystaniem kwestionariusza Psychospołeczne Warunki Pracy. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Blisko połowa pielęgniarek uważa wymagania stawiane w pracy za przeciętne, a 36,66% za wysokie. Na najwyższy poziom wymagań wskazują pielęgniarki z oddziałów zachowawczych. Pielęgniarki pracujące na oddziałach psychiatrycznych oraz w trybie zmianowym istotnie bardziej odczuwają obciążenie pracą wynikające z przeciążenia i konfliktu ról. Pielęgniarki pracujące w zawodzie ponad 10 lat istotnie częściej określają poziom kontroli behawioralnej jako za wysoki w stosunku do osób pracujących krócej. Bez względu na rodzaj oddziału pielęgniarki oceniają najczęściej wsparcie ze strony współpracowników jako przeciętne (44,33%), a 1/5 uznała je za niskie. Wnioski: Uzyskane wyniki badań wskazują na konieczność rozważenia, czy nie jest zasadne wprowadzenie szkoleń psychospołecznych dla czynnych zawodowo pielęgniarek. Med. Pr. 2014;65(2):173–179
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893