Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Podwójna praktyka pielęgniarek w Polsce na tle aktualnych zasobów kadrowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum / Jagiellonian University – Medical College, Kraków, Poland (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu / Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences)
 
2
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie / Małopolska District Chamber of Nurses and Midwives in Kraków, Kraków, Poland
 
3
Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy / Rehabilitation and Care Center, Zagórzyce Dworskie, Poland
 
 
Data publikacji online: 16-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Malinowska-Lipień   

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(2):113-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Zatrudnienie pracowników sektora opieki zdrowotnej równolegle w 2 miejscach pracy (tzw. podwójna praktyka) jest powszechnym zjawiskiem niemal we wszystkich krajach. W Polsce możliwość zatrudnienia w ≥2 miejscach pracy pojawiła się wraz ze zmianami polityczno-społecznymi i reformą sytemu opieki zdrowotnej. Mimo że problem ten podlega licznym badaniom, w Polsce nadal nie jest znana skala tego zjawiska, motywy i potencjalne skutki mogące mieć wpływ zarówno na pracowników, jak i na cały system opieki zdrowotnej. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 1023 pielęgniarek zatrudnionych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz (ankieta). W opracowaniu statystycznym wykorzystano nieparametryczny test U Manna-Whitneya oraz test niezależności χ2. Dla wszystkich analiz przyjęto maksymalny dopuszczalny błąd I rodzaju α = 0,05, za statystycznie istotne uznano p ≤ 0,05. Wyniki: Staż pracy badanych pielęgniarek/pielęgniarzy wynosił 1–43 lat, średnio – 23 lata (SD = 11,1). Osoby >40 r.ż. stanowiły 77,5% (N = 793) grupy badanej, w tym 38,2% (N = 391) było między 41 a 50 r.ż. oraz 39,3% (N = 402) to osoby >50 r.ż. Spośród badanych 44,0% (N = 450) pracowało w 2 miejscach pracy, w tym 93,5% na stanowisku pielęgniarki, realizując ponad 160 godz. w miesiącu (39%). Decydującym powodem podjęcia dodatkowego zatrudnienia (93,3% badanych) były względy materialne. Wnioski: Względy finansowe są głównym powodem, dla których prawie połowa badanych pielęgniarek podejmuje dodatkowe zatrudnienie w wymiarze dwukrotnie przekraczającym obciążenie zawodowe. Badania sugerują potrzebę weryfikacji Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) w celu wskazania liczby podwójnych etatów i osób pracujących w zawodzie pielęgniarek nie tylko w południowym regionie Polski, ale i całego kraju. Wyniki obrazują potrzebę prowadzenia dalszych badań dotyczących przyczyn i konsekwencji podwójnego zatrudnienia zarówno dla pielęgniarek, jak i wpływu tego zjawiska na jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów. Med. Pr. 2021;72(2):113–121
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top