Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza związku objawów okołomenopauzalnych z funkcjonowaniem zawodowym i poczuciem satysfakcji z życia – subiektywne postrzeganie zależności przez kobiety w wieku 40+
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej / Chair and Department of Organization and Management in Healthcare)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iwona Nowakowska   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
 
Med Pr 2015;66(3):351–358
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W pracy przedstawiono analizę opinii kobiet w wieku okołomenopauzalnym o subiektywnie odczuwanych objawach charakterystycznych dla okresu klimakterycznego, które mają związek z funkcjonowaniem zawodowym, oraz ocenę wpływu wybranych zmiennych na występowanie i nasilenie odczuwania tych objawów i poczucie satysfakcji z życia. Materiał i metody: Badaniem objęto 250 aktywnych zawodowo kobiet w wieku okołomenopauzalnym (40–57 lat) mieszkających w dużych miastach. W badaniu wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia (Satisfaction with Life Scale – SWLS) do oceny poczucia zadowolenia z życia oraz Indeks Kuppermana (IK) do samodzielnej ilościowej i jakościowej oceny objawów klimakteryjnych. Wykorzystano także opacowany przez prowadzących badanie kwestionariusz zawierający indeks zdefiniowanych objawów okresu okołomenopauzalnego, dzięki któremu można było przeprowadzić analizę Pareto-Lorenza. Wyniki: Wyniki świadczą o statystycznie istotnej zależności między występowaniem i nasileniem objawów menopauzalnych (według IK) a miejscem pracy kobiet (p = 0,04912), opieką ginekologiczną (p = 0,00325), stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) (p = 0,01523) oraz oceną zadowolenia z życia (p = 0,0325). Po przeanalizowaniu wyników za pomocą analizy Pareto-Lorenza okazało się, że kobiety wskazały uderzenia gorąca, rozdrażnienie, obniżoną koncentrację i koordynację, zaburzenia snu oraz zwiększoną potliwość jako objawy szczególnie wpływające na efektywne funkcjonowanie zawodowe i powodujące dyskomfort. Wnioski: Istnieje wyraźna, statystycznie istotna zależność między miejscem pracy kobiet, opieką ginekologiczną, stosowaniem HTZ oraz oceną satysfakcji z życia a nasileniem objawów występujących w okresie okołomenopauzalnym. Zaobserwowano zespół objawów, których obecność i nasilenie wpływają na poczucie zadowolenia z życia i ocenę funkcjonowania zawodowego. Kobiety jako objawy okresu menopauzalnego utrudniające im funkcjonowanie zawodowe najczęściej wskazują uderzenia gorąca, rozdrażnienie, obniżoną koncentrację i koordynację, zaburzenia snu oraz zwiększoną potliwość. Med. Pr. 2015;66(3):351–358
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893