Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej a nasilenie stresu
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland (Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych / Faculty of Psychology, Department of Social and Organizational Behavior Psychology)
 
2
Uniwersytet Śląski / University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji / Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Psychology, Work and Organizational Psychology Department)
 
3
Politechnika Śląska / Silesian University of Technology, Gliwice, Poland (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych / University College of Social Sciences and Philologies)
 
 
Data publikacji online: 15-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agata Chudzicka-Czupała   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych, ul. Techników 9, 40-326 Katowice
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2018;69(2):199-210
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Stres jest związany m.in. z wykonywaniem pracy w zawodach wysokiego ryzyka. Można go określić jako zespół reakcji wynikających z niedopasowania warunków i wymagań pracy do możliwości pracownika. Osoby różnie oceniające te obszary pracy mogą w różnym stopniu doświadczać stresu. Materiał i metody: Próba badawcza liczyła 128 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Subiektywnej oceny obszarów pracy dokonano z zastosowaniem Kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego (The Areas of Worklife Survey), a do badania nasilenia stresu użyto Skali Odczuwanego Stresu (Perceived Stress Scale – PSS-10). Wyniki: Wyłoniono 3 skupienia badanych istotnie różniących się w zakresie oceny wszystkich obszarów życia zawodowego. Przynależność badanych do wyróżnionych skupień wyjaśnia 8% zmienności w zakresie nasilenia stresu. Z analizy regresji wynika, że oceny 3 obszarów życia zawodowego (poczucia kontroli, nagrody i obciążenie pracą) są istotnymi predyktorami nasilenia stresu odczuwanego przez funkcjonariuszy. Model okazał się istotny statystycznie – zmienne włączone do modelu wyjaśniają 19% zmienności zmiennej zależnej. Wnioski: Funkcjonariusze Straży Granicznej odmiennie oceniający obszary życia zawodowego różnią się w zakresie nasilenia odczuwanego stresu. Jest ono istotnie związane z możliwością podejmowania samodzielnych decyzji i zadowoleniem z nagród otrzymywanych za pracę. Znaczące jest też poczucie obciążenia pracą. Odczuwanie stresu przez funkcjonariuszy wiąże się głównie z oceną następujących obszarów pracy zawodowej: poczuciem kontroli, nagrodami i obciążeniem pracą. Med. Pr. 2018;69(2):199–210
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top