Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Badania obliczeniowe zrozumiałości mowy w pomieszczeniach biurowych open space
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy − Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection − National Research Institute, Warsaw, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
 
 
Data publikacji online: 04-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Witold Mikulski   

Centralny Instytut Ochrony Pracy − Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-780 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2019;70(3):327-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Hałas w pomieszczeniach biurowych open space, powodując niezamierzony odbiór rozmów i związaną z tym dekocentrację, jest szczególnie uciążliwy dla pracowników. W artykule określono metodą obliczeniową zasięg zrozumiałości mowy w wybranym pomieszczeniu biurowym open space. Materiał i metody: Badano zrozumiałość mowy określoną wskaźnikiem transmisji mowy (speech transmission index − STI) w pomieszczeniu rzeczywistym o objętości 300 m3. Zainstalowano w nim dźwiękochłonny sufit podwieszany, ekrany oraz materiały dźwiękochłonne na ścianach. W badaniach wstępnych zweryfikowano przyjęty model obliczeniowy (w programie ODEON) oraz dane geometryczno-akustyczne opisujące pomieszczenie. Weryfikacja polegała na porównaniu wyników pomiarów i wyników obliczeń. W badaniach głównych obliczono zasięg zrozumiałości mowy dla kilku wariantów położenia źródła mowy, tj. obszarów, w których STI > 0,5. Wyniki: Uzyskano dużą zgodność wyników obliczeń i pomiarów wielkości fizycznych charakteryzujących właściwości akustyczne pomieszczenia biurowego open space (m.in. STI). Na kilku stanowiskach pracy określono zasięgi zrozumiałości mowy dla jej emisji. Wnioski: Stosowanie metod obliczeniowych do symulacji pola akustycznego w pomieszczeniach biurowych open space jest możliwe po wykonaniu kalibracji zastosowanego modelu geometryczno-akustycznego i danych opisujących pomieszczenie. Określenie zasięgu zrozumiałości mowy daje istotną informację o zasięgu negatywnego akustyczne wzajemnego oddziaływania stanowisk pracy. Zasięg ten może być wykorzystany przy określeniu wzajemnego oddziaływania stanowisk pracy lub oceny różnych rozwiązań technicznych, które mają na celu zmniejszenie tego oddziaływania. Med. Pr. 2019;70(3):327–342
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top