Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Zasadność realizacji programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania HCV
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / University of Mikolaj Copernicus, Toruń, Poland (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego / Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz, Department of the Health Science, Public Health Department)
 
2
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Local Government of Kujawsko-Pomorskie Voivodship, Toruń, Poland
 
3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / University of Mikolaj Copernicus, Toruń, Poland (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii / Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz, Medical Department, Infection and Hepatology Clinic)
 
4
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care, Kraków, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Leźnicka   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
 
 
Med Pr 2014;65(5):633–637
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy jest zebranie informacji dotyczących niewykrytych zakażeń wirusowych zapaleń wątroby typu C (hepatitis C virus – HCV) w populacji wielokrotnie hospitalizowanych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Materiał i metody: W analizie skoncentrowano się na danych empirycznych. Badania przeprowadzono w 2013 r. wśród 6332 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, co najmniej 2-krotnie hospitalizowanych. Wykonano badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Do badań wykorzystano sondaż diagnostyczny (anonimową ankietę skonstruowaną na potrzeby badania), a do analizy statystycznej – program Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). Weryfikację hipotez przeprowadzono przy użyciu testu U Manna- Whitneya i testu niezależności Chi2. Założony poziom istotności wynosił α = 0,05. Za istotne statystycznie uznawano wyniki, w których prawdopodobieństwo testowe wynosiło p < 0,05. Wyniki: Przeciwdziała anty-HCV wykryto u 91 badanych (1,44%). Stwierdzono związek między przetoczeniami krwi przed 1992 r., stosowaniem dożylnych środków narkotycznych i dopingujących oraz poddawaniem się drobnym zabiegom chirurgicznym a zakażeniem. Wnioski: Wykryto bezobjawowe zakażenia HCV u 91 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (1,44%). Ryzyko zakażenia wirusem HCV jest największe w trakcie wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych i podawania dożylnych środków narkotycznych i dopingujących. Odsetek dodatnich wyników jest nieco wyższy u osób, u których wykonywano zabiegi kosmetyczne. Przy planowaniu programów przesiewowych należy więc zwracać szczególną uwagę na tę grupę ryzyka. Przed 1992 r. przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia HCV. Osoby, u których wykonywano przetoczenie krwi i preparatów krwiopochodnych, powinny być głównymi adresatami programów przesiewowych. Dużą rolę w działaniach profilaktycznych ma służba medycyny pracy. Med. Pr. 2014;65(5):633–637
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893