PRACA ORYGINALNA
Wpływ hałasu silników odrzutowych na słuch personelu technicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Mother’s Memorial Hospital-Research Institute / Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland (Department of Otolaryngology / Klinika Otolaryngologii)
2
Medical University of Lodz / Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Poland (Department of Didactics in Pediatrics / Zakład Dydaktyki Pediatrycznej)
3
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Department of Physical Hazards / Zakład Zagrożeń Fizycznych)
4
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Clinic of Audiology and Phoniatrics / Klinika Audiologii i Foniatrii)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wiesław Konopka   

Polish Mother’s Memorial Hospital-Research Institute, Department of Otolaryngology, Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Poland
 
Med Pr 2014;65(5):583–592
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Hałas emitowany przez silniki odrzutowe ze względu na wysoki poziom dźwięku może być szkodliwy dla słuchu osób pracujących w ich sąsiedztwie. Celem pracy była ocena wpływu ekspozycji na hałas na stan słuchu techników obsługujących silniki odrzutowe. Materiał i metody: Badaniami objęto 60 mężczyzn w wieku 24–50 lat, zatrudnionych w wojsku i narażonych na hałas silników odrzutowych przez okres 6–20 lat. Grupę porównawczą stanowiło 50 mężczyzn w wieku 25–51 lat nienarażonych zawodowo na hałas. Oceniono ekspozycję na hałas emitowany przez silniki odrzutowe. Diagnostykę słuchu oparto na badaniu audiometrią tonalną i rejestracji emisji otoakustycznych produktów zniekształceń nieliniowych (distortion product otoacoustic emissions – DPOAE). Wyniki: Silniki odrzutowe emitowały hałas szerokopasmowy, w którym dominowały składowe z przedziału częstotliwości 315–6300 Hz (pasma 1/3-oktawowe). Maksymalny poziom dźwięku A w czasie testów osiągał 120–130 dB. W konsekwencji, nawet w przypadku pojedynczego testu, personel obsługujący silniki był narażony na hałas (dzienny poziom ekspozycji (LEX, 8h) > 95 dB) przekraczający wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu w środowisku pracy. Progi słuchu w grupie techników obsługujących silniki odrzutowe były wyższe (≤ 17 dB HL, p < 0.001) niż w grupie porównawczej. Amplituda emisji otoakustycznych DPOAE była również niższa (≤ 17 dB SPL, p < 0,01) u osób narażonych na hałas w porównaniu z nienarażonymi. Jej istotne statystycznie obniżenie stwierdzono głównie dla wysokich częstotliwości (3–6 kHz). Wnioski: Mimo stosowania ochronników słuchu zarówno wyniki audiometrii tonalnej, jak i DPOAE wskazywały na gorszy słuch u techników obsługujących silniki odrzutowe niż u osób z grupy porównawczej. Med. Pr. 2014;65(5):583–592
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893