Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Praca przy monitorze ekranowym a zaburzenia mięśniowo-szkieletowe – badanie przekrojowe
 
Więcej
Ukryj
1
Provincial Agency for Health Services of the Autonomous Province of Trento, Trento, Italy (Department of Prevention, Occupational Health and Safety Unit)
2
University of Parma, Parma, Italy (School of Nursing Sciences, Department of Clinical Surgery, General Surgery and Surgical Therapy)
3
University of Parma, Parma, Italy (School of Medicine and Surgery, Department of Clinical and Experimental Medicine)
4
University of Parma, Parma, Italy (Specialization School in Hygiene and Public Health, Department of Biomedical, Biotechnological and Translational Sciences)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Matteo Riccò   

Provincial Agency for Health Services of the Autonomous Province of Trento, Department of Prevention, Occupational Health and Safety Unit, Via Verona SNC, C/O Centro Servizi Sanitari, 38123 Trento, Italy
Data publikacji online: 01-12-2016
 
Med Pr 2016;67(6):707–719
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Badania epidemiologiczne wykazały, że osoby pracujące przy monitorach ekranowych (visual display units – VDU) częściej skarżą się na zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (musculoskeletal disorders – MSDs). Celem badania była ocena związku między MSDs a cechami indywidualnymi pracowników i czynnikami związanymi z pracą. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 1032 osób używających VDU w pracy. Zebrano dane dotyczące cech indywidualnych badanych (wiek, staż pracy, historia palenia, aktywność fizyczna) i czynników związanych z wykonywaną pracą (najczęstsze czynności, pozycja ciała). Oceniono też zgodność środowiska pracy z normą ISO 9241-5:1998. W celu dokładnej analizy występowania MSDs przeprowadzono bezpośrednią obserwację osób badanych i ich stanowisk pracy. Skorygowane ilorazy szans (adjusted odds ratios – ORa) obliczono z zastosowaniem modelu regresji logistycznej. Wyniki: Częstość występowania MSDs była stosunkowo wysoka (53%). Zaobserwowano statystycznie istotną zależność między MSDs a płcią żeńską (OR = 2,832, 95% przedział ufności (confidence interval – CI): 2,178–3,683), wiekiem powyżej 50 lat (OR = 2,231, 95% CI: 1,236–4,026) i dłuższym narażeniem na VDU – zarówno w wyniku dłuższego stażu pracy (10–14 lat: OR = 1,934, 95% CI: 1,301–2,875; ≥ 15 lat: OR = 2,223, 95% CI: 1,510–3,271), jak i większego wymiaru czasu pracy (30–39 godz./tydzień: OR = 1,537, 95% CI: 1,087–2,273). Analiza wieloczynnikowa potwierdziła, że nieodpowiednio zorganizowane stanowisko pracy jest czynnikiem ryzyka MSDs (ORa = 2,375, 95% CI: 1,124–5,018). Wnioski: Występowanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych jest istotnie związane z indywidualnymi cechami pracownika i właściwościami środowiska pracy. Odpowiednio zorganizowane stanowiska pracy mogą znacznie zmniejszyć częstość występowania MSDs u osób pracujących przy VDU. Med. Pr. 2016;67(6):707–719
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893