Kup czasopismo
PRACA PRZEGLĄDOWA
Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labor Protection – National Research Institute, Warsaw, Poland (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Zagrożeń Biologicznych / Department of Chemical, Biological and Aerosol Hazards, Laboratory of Biohazards)
 
 
Data publikacji online: 18-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Cyprowski   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Zagrożeń Biologicznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
 
Med Pr 2019;70(1):99–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Składowanie odpadów komunalnych w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach przez wiele lat stanowiło podstawową metodę ich zagospodarowania – obecnie preferowana jest utylizacja termiczna. Ocena warunków pracy w spalarniach odpadów komunalnych jest utrudniona z powodu zmienności i złożoności zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania. Autorzy prac opisujących ten problem przez wiele lat koncentrowali się przede wszystkim na zanieczyszczeniach chemicznych wewnątrz badanych zakładów oraz zanieczyszczeniach emitowanych do powietrza atmosferycznego. Oszacowano, że stężenie pyłu organicznego na stanowiskach pracy wynosiło 0,1–14 mg/m3. Udowodniono, że pył ten jest nośnikiem wielu różnych drobnoustrojów, w tym bakterii, grzybów oraz promieniowców mezofilnych i termofilnych, a także adenowirusów i wirusa torque teno. W strefie oddychania pracowników na stanowiskach pracy stwierdzono także obecność endotoksyn bakteryjnych w stężeniu nawet 50 000 EU/m3, które mogą istotnie wpływać na występowanie reakcji prozapalnych w płucach oraz toksycznego zapalenia płuc. Czynniki biologiczne powinny być uwzględniane w ocenie ryzyka zawodowego jako czynniki szkodliwe występujące w tym środowisku, a szczegółowe scharakteryzowanie narażenia oraz skutków zdrowotnych wynikających z kontaktu z nimi powinno być kontynuowane w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie. Med. Pr. 2019;70(1):99–105
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893