PRACA ORYGINALNA
Szacowanie dawek efektywnych pochodzących od radonu w wybranych placówkach geotermalnych SPA na podstawie informacji o stężeniach radonu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej / Department of Radiological Protection)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Walczak   

Zakład Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(2):193–198
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: W wodach geotermalnych znajduje się m.in. rozpuszczalny gaz - α-promieniotwórczy radon, który stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka, szczególnie po przedostaniu się do jego dróg oddechowych. Ośrodki SPA, które wykorzystują wody geotermalne, mogą stanowić źródło zwiększonej dawki promieniowania dla osób w nich przebywających. Celem pracy było oszacowanie dawek otrzymanych przez pracowników i kuracjuszy zażywających relaksu na podstawie informacji o stężeniu radonu dostępnych w publikacjach naukowych. Materiał i metody: Analizowano wartości stężeń radonu w 17 geotermalnych placówkach: 3 w Grecji, 5 w Iranie, 4 w Chinach i 5 w Indiach. Z wykorzystaniem zależności mówiącej, że 1-godzinna ekspozycja na stężenie radonu 1 Bq/m3 przy współczynniku równowagi F = 0,4 odpowiada dawce efektywnej 3,2 nSv, oszacowano dawki otrzymane przez ludzi przebywających w SPA. Wyniki: Stwierdzono, że poziom stężenia radonu w SPA jest od kilku do kilkunastu razy wyższy od stężenia w zamkniętych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, w których nie wykorzystuje się wód geotermalnych. W 82% analizowanych SPA istniało niebezpieczeństwo otrzymania przez pracownika dawki wyższej niż 1 mSv/rok, co zgodnie z polskim prawodawstwem kwalifikuje taką osobę do kategorii B narażenia radiacyjnego (m.in. do objęcia kontrolą dozymetryczną). Dawki pochłonięte przez kuracjuszy są dużo niższe ze względu na ich krótki czas przebywania w narażeniu na radon emitowany przez wody geotermalne. Wnioski: Analiza stężeń radonu w placówkach SPA pokazuje, że temat ochrony radiologicznej osób pracujących przy wodach geotermalnych jest istotny. Należałoby objąć takich pracowników geotermalnych kontrolą dozymetryczną. Med. Pr. 2013;64(2):193–198
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893