Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rezorcynol – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warsaw, Poland (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych / Department of Chemical, Aerosol and Biological Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Kondej   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Data publikacji online: 04-04-2022
 
Med Pr 2022;73(2):135–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Rezorcynol (1,3-dihydroksybenzen) to białe ciało stałe stosowane w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, farb oraz lakierów i in. Jest to substancja szkodliwa, drażniąca, methemoglobinotwórcza i hemolityczna. Może wywołać uszkodzenie nerek i wątroby. Celem pracy było opracowanie metody oznaczania rezorcynolu w powietrzu na stanowiskach pracy, która umożliwi oznaczanie jego stężeń w zakresie 0,1–2 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. Materiał i metody: Metoda polega na zatrzymaniu zawartego w powietrzu rezorcynolu na filtrze celulozowym, ekstrakcji wodnym roztworem metanolu i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Badania wykonano z wykorzystaniem chromatografu cieczowego serii 1200 firmy Agilent Technologies z detektorem diodowym. Oznaczenia prowadzono z zastosowaniem kolumny Allure Basix (250 × 4,6 mm, uziarnienie: 5 μm). Walidację metody przeprowadzono zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie europejskiej PN-EN 482. Wyniki: Opracowana metoda umożliwia oznaczanie rezorcynolu w powietrzu środowiska pracy w zakresie stężeń 4,5–90 mg/m3. Granica wykrywalności wynosi 0,087 μg/ml, precyzja – 5,16%, a względna niepewność rozszerzona pomiaru – 22,6%. Opisywana metoda umożliwia selektywne oznaczanie rezorcynolu w powietrzu na stanowiskach pracy w obecności 1,2-dihydroksybenzenu, 1,4-dihydroksybenzenu, benzenu i fenolu. Wnioski: Metoda charakteryzuje się dobrą precyzją i dokładnością, spełnia wymagania zawarte w normie europejskiej PN-EN 482 i może być wykorzystywana przez laboratoria higieny pracy do wykonywania pomiarów zawartości rezorcynolu w powietrzu na stanowiskach pracy w celu oceny narażenia pracowników na tę substancję. Med. Pr. 2022;73(2):135–142
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893