Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena występowania wzmożonej senności w ciągu dnia oraz ryzyka obturacyjnego bezdechu podczas snu u kierowców zawodowych komunikacji miejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Białystok, Białystok, Poland (Wydział Lekarski, Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy / Faculty of Medicine, Department of Lung Diseases and Tuberculosis)
 
2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Białystok, Białystok, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji / Faculty of Health Sciences, Department of Rehabilitation)
 
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University of Białystok, Białystok, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych / Faculty of Health Sciences, Department of Allergology and Internal Diseases)
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Minarowski   

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski, Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
 
 
Sylwia Chwieśko-Minarowska   

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-089 Białystok
 
 
Med Pr 2015;66(5):679–685
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Obturacyjny bezdech senny (OBS) to zaburzenie polegające na zwiększonym oporze górnych dróg oddechowych, które wynika m.in. z zapadania się ścian gardła w czasie snu, przerywającego przepływ powietrza do i z płuc. Jednym z poważnych objawów dziennych u chorych z OBS jest występowanie nadmiernej senności. Utrzymująca się wzmożona senność dzienna może prowadzić do zaburzeń kognitywnych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie. Materiał i metody: Celem pracy była prospektywna ocena występowania wzmożonej senności w ciągu dnia oraz ryzyka wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu u zawodowych kierowców autobusów komunikacji miejskiej. Badaniem objęto 103 mężczyzn, u których przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe w celu określenia stopnia senności dziennej w skali senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale – ESS) oraz ryzyka wystąpienia OBS za pomocą kwestionariusza STOP-Bang (SBQ). Wyniki: U 43 respondentów (42%) stwierdzono niskie ryzyko wystąpienia OBS według SBQ, średnie odnotowano u 55 kierowców (53%), a wysokie u 5 kierowców (5%). Znaczna senność prowadząca do zatrzymania pojazdu w trakcie pracy korelowała dodatnio z wyższymi średnimi wartościami ESS (r = 0,32; p < 0,05). U kierowców z wysokim ryzykiem OBS w SBQ nie obserwowano związku ze zwiększoną sennością w ciągu dnia. Wnioski: Osoby ze średnim i wysokim ryzykiem OBS według kwestionariusza STOP-Bang powinny być niezwłocznie skierowane do dalszej diagnostyki snu w celu ustalenia dokładnej przyczyny nasilonej senności. Badanie z użyciem kwestionariusza STOP-Bang jest metodą pozwalającą na wyłonienie grupy osób, u których należy wykonać badanie polisomnograficzne. Med. Pr. 2015;66(5):679–685
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893