Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Norweska Skala Poczucia Własnej Skuteczności Nauczycieli – psychometryczne właściwości polskiej wersji narzędzia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii Społecznej / Department of Ergonomics, Laboratory of Social Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Baka   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii Społecznej, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Data publikacji online: 31-08-2017
 
Med Pr 2017;68(6):743–755
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Specyficzne przekonania o własnej skuteczności są traktowane w wielu modelach stresu jako ważny zasób osobisty, ułatwiający radzenie sobie ze stresem. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie psychometrycznych właściwości Norweskiej Skali Poczucia Własnej Skuteczności Nauczycieli (Norwegian Teachers Self-Efficacy Scale – NTSES) – narzędzia do pomiaru takich przekonań w grupie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Materiał i metody: Dane zebrano wśród 404 nauczycieli. Przeprowadzono eksploracyjną i konfirmacyjną analizę czynnikową, a także analizy rzetelności i trafności teoretycznej narzędzia. Wyniki: Wyniki analizy czynnikowej nie potwierdziły 6-składnikowej budowy skali, jaką uzyskano w badaniach norweskich, wskazując na jej 3-wymiarową konstrukcję. Analizy pokazały, że NTSES cechuje się zadowalającymi miarami rzetelności i trafności teoretycznej. Specyficzne przekonania o własnej skuteczności nauczycieli korelowały dodatnio z uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności, wewnętrznym umiejscowieniem kontroli oraz ujemnie z wypaleniem zawodowym. Wnioski: Chociaż NTSES może być wykorzystany w badaniach polskich nauczycieli, powinien być stosowany z dużą ostrożnością. Zalecane jest używanie zagregowanego wskaźnika przekonań o własnej skuteczności. Wskazane są dodatkowe badania na większej próbie nauczycieli. Med. Pr. 2017;68(6):743–755
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893