0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
Instrukcje dla Autorów
 
Regulamin ogłaszania prac w czasopiśmie „Medycyna Pracy” dla autorów manuskryptów w języku polskim

Dwumiesięcznik „Medycyna Pracy”, wydawany od 1950 r., jest organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Zasady ogłaszania prac w czasopiśmie są dostosowane do „Zaleceń dotyczących prowadzenia, dokumentowania, redagowania i publikowania prac naukowych w czasopismach medycznych” (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, http://www.icmje.org/urm_main.html), opracowanych przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE).

I. UWAGI OGÓLNE
1. W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, nadsyłane w języku polskim i angielskim (dla prac w jęz. angielskim: Terms of publishing papers in the journal for Authors of manuscripts in English). Manuskrypty przygotowane niezgodnie z regulaminem są odsyłane autorom do przeredagowania przed oceną merytoryczną. W czasopiśmie publikowane są także listy do redakcji oraz raporty z międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych związanych tematycznie z medycyną pracy.
2. Artykuły nadsyłane do „Medycyny Pracy” są sprawdzane w systemie antyplagiatowym, a następnie recenzowane. Zasady recenzowania i formularz recenzencki znajdują się w zakładce Informacje dla Recenzentów.
3. Artykuły publikowane w czasopiśmie są własnością wydawcy – Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, który nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Z tytułu powyższego wykorzystania utworów Autorom nie wypłaca się honorariów autorskich. Zasady wykorzystania artykułów określa licencja CC BY-NC (Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska), a Redakcja rekomenduje autorom deponującym swoje prace np. w repozytoriach dziedzinowych i instytucjonalnych korzystanie z wersji artykułu opublikowanej na stronie czasopisma (http://medpr.imp.lodz.pl). Zachęca też autorów do udostępniania artykułów w wersji pre-print (przed recenzjami) i post-print (po poprawkach sugerowanych przez recenzentów), zgodnie z polityką prawno-archiwizacyjną wydawcy znajdującą się w zakładce Polityka prawno-archiwizacyjna.
4. Artykuły do czasopisma można składać tylko poprzez Editorial System (http://www.editorialsystem.com/medpr).
5. Opłaty:
1) Redakcja „Medycyny Pracy” pobiera od autorów opłaty:
 • 250 zł (80 euro / 100 dolarów) – opłata wstępna (bezzwrotna) za złożenie artykułu do czasopisma. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia artykułu. Otrzymanie wpłaty przez wydawcę jest warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych.
 • 1500 zł (500 euro / 600 dolarów) – opłata redakcyjna za przygotowanie artykułu do publikacji w czasopiśmie. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Zaakceptowanie artykułu do publikacji w wyniku oceny recenzenckiej i otrzymanie opłaty redakcyjnej przez wydawcę jest warunkiem opublikowania artykułu.
2) Podane opłaty zawierają podatek VAT (23%).
3) Zwolnienie z opłat:
  a) z opłat zwolnione są listy do redakcji oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów,
  b) o zwolnienie z opłaty redakcyjnej może ubiegać się (pismem do dyrektora wydawcy) recenzent, który jest pierwszym autorem składanego do czasopisma manuskryptu i który w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonał dla „Medycyny Pracy” co najmniej 5 recenzji dotyczących różnych artykułów.
4) Dane do wpłaty:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
X Oddział Banku Pekao SA w Łodzi
23 1240 3028 1111 0000 2822 2749
 • tytuł wpłaty 250 zł (80 euro / 100 dolarów): Opłata wstępna (numer artykułu w Editorial Systemie, nazwisko pierwszego autora)
 • tytuł wpłaty 1500 zł (500 euro / 600 dolarów): Opłata redakcyjna (numer artykułu w Editorial Systemie, nazwisko pierwszego autora)
5) Koszt opłat bankowych pokrywają autorzy.
6) Faktura jest wystawiana przez redakcję po zaksięgowaniu wpłaty na koncie i po wystawieniu dostępna w formacie PDF w Editorial Systemie.
7) W przypadku wycofania artykułu zaakceptowanego do publikacji autorzy otrzymują zwrot 70% opłaty redakcyjnej. Warunkiem zwrotu jest przesłanie na adres mp@imp.lodz.pl skanu wypełnionego i podpisanego Wniosku o zwrot opłaty redakcyjnej.

II. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Umowa z autorami
Wraz z manuskryptem należy przesłać poprzez Editorial System umowę podpisaną przez wszystkich autorów. Formularz umowy jest dostępny po zalogowaniu się w Editorial Systemie (w kroku „Umowa”). Przesłanie umowy oznacza, że autor/rzy zgadza/ją się z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt III niniejszego regulaminu. W umowie zgodnie z jej treścią należy wskazać wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (autorstwo koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji itp.). Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a ich przypadki będą przez Redakcję upubliczniane poprzez powiadomienie instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp. Przesłanie umowy poprzez Editorial System jest warunkiem przekazania pracy do etapu recenzji.
2. Strona tytułowa
Powinna zawierać: 1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim; 2) skrócony tytuł nie dłuższy niż 50 znaków ze spacjami; 3) imię i nazwisko autora/autorów; 4) afiliacje (nazwę zakładu pracy autora oraz komórki organizacyjnej w jęz. polskim i angielskim); 5) pełne dane autora do korespondencji (w tym adres e-mail i numer telefonu); 6) źródło finansowania publikacji, wkład jednostek naukowych, stowarzyszeń i innych podmiotów; 7) ew. podziękowania.
3. Schemat manuskryptu
Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Word lub Open Office, 12-punktowym fontem Times New Roman, z odstępem 1,5, w formacie A4. Poprzez Editorial System należy złożyć pliki z: 1) tekstem głównym, 2) stroną tytułową, 3) edytowalnymi tabelami, 4) rycinami (redakcja po zaakceptowaniu artykułu do publikacji prosi o przesłanie edytowalnych wersji rycin).
STRESZCZENIE: Do 250 słów, w jęz. polskim i angielskim:
 • w pracach oryginalnych – strukturalne, z podziałem na: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski; w streszczeniu angielskim: Background, Material and Methods, Results, Conclusions;
 • w pracach poglądowych – opisowe, czyli zawierające najważniejsze dane o zakresie i rodzaju przeglądu, metodach zbierania i selekcji literatury, a także zwięzłe podsumowanie wyników przeglądu ze wskazaniem dalszych kierunków badań.
SŁOWA KLUCZOWE: 6 w jęz. polskim i angielskim – przygotowanych zgodnie z Medical Subject Headings (MeSH).
PRACE ORYGINALNE: Ich przedmiotem jest przedstawienie metod i wyników badań własnych oraz ich wnikliwa ocena i odniesienie do innych badań dotyczących danego tematu. Powinny zawierać:
 • Wstęp: Stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań.
 • Materiał i metody, Wyniki: Przedstawione czytelnie, z odwołaniem się do zamieszczonych tabel i/lub rycin.
 • Omówienie: Z podaniem, w jakim stopniu zostały osiągnięte założone cele badawcze, i odniesieniem wyników własnych badań do innych, związanych z tematem pracy.
 • Wnioski: Nawiązujące do założonych celów pracy.
PRACE POGLĄDOWE: Ich przedmiotem jest syntetyczne przedstawienie wyników badań najnowszych opublikowanych prac na dany temat (lub ich chronologiczna prezentacja) i wnikliwa ocena obecnego stanu wiedzy. Powinny zawierać:
 • Wstęp: Jasne i zwięzłe określenie zakresu przeglądu, zarys problemu i aktualnego stanu wiedzy na dany temat, jednoznacznie przedstawione motywy i cele podjęcia przeglądu.
 • Metody przeglądu: Precyzyjnie opisane kryteria wyboru i wykluczenia publikacji źródłowych ze wskazaniem na ich ograniczenia i/lub walory, z podaniem sposobów wyszukiwania literatury (bazy elektroniczne, przeglądanie czasopism), zastosowanych słów kluczowych, przedziału lat publikacji analizowanych artykułów, języka publikacji itd.
 • Wyniki przeglądu: Zwięzłe, zrozumiałe, spójne i bezstronne omówienie nowych informacji, idei, metod, kierunków badań w zakresie analizowanego tematu.
 • Wnioski: Wskazujące kierunki dalszych badań oraz teoretyczne i/lub praktyczne implikacje omówionych w pracy nowych ustaleń lub odkryć.
W celu ułatwienia czytelnikom orientacji w tekście pracy należy stosować zwięzłe, ale czytelne śródtytuły. Zalecane jest przedstawianie najważniejszych informacji w tabelach i na rycinach – informacji w nich zamieszczonych nie należy powtarzać w tekście.
PIŚMIENNICTWO: Maksymalnie 30 pozycji w pracy oryginalnej i 60 w poglądowej. Powinno uwzględniać pełne dane bibliograficzne wszystkich publikacji (także aktów prawnych, stron internetowych itd.), na które powołuje się autor w tekście. Zaleca się unikanie cytowania własnych publikacji, co pozwala zachować anonimowość w procesie oceny pracy przez recenzentów. Odnośniki do piśmiennictwa w tekście głównym, tabelach i rycinach powinny być numerowane (cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach) zgodnie z kolejnością cytowania. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy podać ten sam numer. Przykłady zapisów – zgodne z wytycznymi International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), zmodyfikowanymi dla artykułów w jęz. polskim (jeśli publikacja oznaczona jest DOI, należy go podać):
 • w przypadku czasopisma (więcej niż 6 autorów artykułu): Kasperczyk S., Dobrakowski M., Ostałowska A., Kasperczyk A., Wilczyński S., Wyparło-Wszelaki M. i wsp.: Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers. Med. Pr. 2013;64(3):175–180, https://doi.org/10.13075/mp.5893/2013/0013;
 • w przypadku książek: Pałczyński C.: Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002;
 • w przypadku rozdziałów w książce: Kopias J.: Zasady organizowania i sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. W: Byczkowska Z., Dawydzik L. [red.]. Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, ss. 148–160;
 • przy powoływaniu się na źródła elektroniczne:
  – strona internetowa: World Health Organization [Internet]: Organization, Genewa 2016 [cytowany 1 marca 2016]. Adres: http://www.who.dk;
  – część strony internetowej: World Health Organization [Internet]: Organization, Genewa 2016 [cytowany 1 marca 2016]. Highlights on health in Czech Republic 2005. Adres: http://www.euro.who.int/en/countries/czech-republic/publications3/highlights-on-health-in-czech-republic-2005.
Więcej przykładów na stronie http://lpj.pl (zakładka „Jak pisać”, następnie „Przykłady notacji…” – zasady dotyczące czasopism polskojęzycznych).
TABELE: Przygotowane w jednym pliku z użyciem narzędzi programu Microsoft Word lub Open Office do tworzenia tabel. Tytuły i treść tabel, łącznie z objaśnieniem użytych w nich skrótów, powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim. Tabele należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na tabelę powinno być oznaczone w tekście numerem tabeli (np. tab. 1).
RYCINY: Czarno-białe, przygotowane w formacie wektorowym (EPS, PDF, CDR lub AI) oraz wgrane do Editorial Systemu w formacie mapy bitowej (JPG, GIF, TIF, BMP lub PNG) lub w pliku DOC albo XLS. Opisy rycin powinny być przygotowane fontem Arial lub Myriad w 2 wersjach: zamienionej i niezamienionej na krzywe. Podpisy i treść rycin oraz objaśnienia do nich powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim. Ryciny należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na rycinę powinno być oznaczone w tekście numerem ryciny (np. ryc. 1).
ŹRÓDŁO DANYCH: W odniesieniu do wszystkich danych z innych publikacji lub źródeł niepublikowanych, które umieszczono w tekście głównym artykułu, tabelach i rycinach, należy podać źródło pochodzenia. W przypadku zamieszczenia w tekście tabeli lub ryciny innego autora/ów należy dołączyć do manuskryptu zgodę wydawcy na jej bezpłatny przedruk (zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 3 i 4 do umowy).
4. Korekta autorska i egzemplarz autorski
Po składzie artykułu autor do korespondencji otrzymuje go w pliku PDF. W terminie wyznaczonym przez wydawcę autor powinien odesłać wydawcy korektę autorską artykułu, która może obejmować tylko wskazanie błędów składu. W razie nieodesłania korekty w terminie wydawca będzie miał prawo wydać i rozpowszechniać artykuł w postaci przesłanej do korekty, a autor nie będzie mógł rościć z tytułu niepoprawionych błędów żadnych praw.
Po opublikowaniu numeru czasopisma, w którym ukazał się dany artykuł, na adres e-mail autora do korespondencji redakcja przesyła link do artykułu w formacie PDF, który adresat ma obowiązek udostępnić współautorom.

III. ZASTRZEŻENIA
1. Przesłanie umowy podpisanej przez autora/ów do wydawcy oznacza, że autor/rzy oświadcza/ją, że:
1) zapoznał/li się z pełnym tekstem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (znanej również jako CC BY-NC);
2) artykuł, w tym tabele/ryciny/fotografie/załączniki (poza wymienionymi w pkt 7 niniejszego ustępu), jest wynikiem jego/ich oryginalnej twórczości, przysługują mu/im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do artykułu oraz że do dnia zawarcia Umowy nie zaciągnął/eli jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego/ich prawo do artykułu;
3) nie jest/są członkiem/ami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie zawarł/li z taką organizacją umowy o zarządzanie prawami autorskimi;
4) zamieścił/li w artykule na stronie tytułowej pełną informację o źródle finansowania (w tym numer i tytuł projektu/badania/grantu, imię, nazwisko i tytuł/stopień kierownika projektu) i innych finansowych zależnościach wobec jakiejkolwiek organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane przedstawione w artykule (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria);
5) artykuł nie był wcześniej w żadnej formie publikowany ani złożony do publikacji w innym wydawnictwie lub redakcji;
6) artykuł nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem;
7) wszelkie niezbędne pozwolenia dotyczące cytowań innych źródeł (cytowań wykraczających poza tzw. prawo cytatu określone w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz inne zostały przez autora/ów uzyskane i dołączone do niniejszej umowy (zgodnie z załącznikami do niej oświadczenie autora zdjęć stanowi Załącznik nr 1 do umowy, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku – Załącznik nr 2, zgoda na przedruk – Załącznik nr 3, zgoda na tłumaczenie i jego przedruk – Załącznik nr 4);
8) nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić wydawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania lub rozpowszechniania artykułu;
9) wyraża/ją zgodę na dokonywanie przez wydawcę poprawek językowych i technicznych bez porozumienia z autorem/ami, a także do skracania manuskryptów;
10) upoważnia/ją wydawcę do wznawiania artykułu bez korekty autorskiej i decydowania o sposobie rozpowszechniania, cenie, liczbie wydań i liczbie nośników w poszczególnych wydaniach, rodzaju oprawy i szacie graficznej, w jakiej artykuł będzie rozpowszechniany, oraz do zamieszczania reklam produktów wydawcy lub osób trzecich.
2. Autor/rzy ponosi/szą pełną odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń. W razie wystąpienia osoby trzeciej przeciwko wydawcy z roszczeniami pozostającymi w związku z korzystaniem z artykułu lub rozporządzaniem prawami do niego autor/rzy zobowiązuje/ą się do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu go o tym fakcie przez wydawcę, a także do pokrycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania wydawcy, wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez wydawcę, a w szczególności kosztów odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej. Powyższe zobowiązanie obejmuje obowiązek pokrycia przez autora/ów wszelkich udokumentowanych szkód, w tym wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej lub orzeczenia sądu.

Redakcja:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Oficyna Wydawnicza
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: +48 42 6314-717, faks: +48 42 6314-719
e-mail: mp@imp.lodz.pl

Wersja z 1 kwietnia 2016, ostatnia aktualizacja 12 marca 2018

Regulamin (PDF)
Wniosek o zwrot opłaty redakcyjnej (DOC)
Regulamin obowiązujący do 12 marca 2018 (PDF)
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893