Kup czasopismo
PL EN
Instrukcje dla Autorów
 
Regulamin publikowania prac w czasopiśmie „Medycyna Pracy” dla autorów manuskryptów w języku polskim

Dwumiesięcznik „Medycyna Pracy” jest wydawany od 1950 r. – od 1990 r. przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Zasady publikowania prac w czasopiśmie są dostosowane do „Zaleceń dotyczących prowadzenia, dokumentowania, redagowania i publikowania prac naukowych w czasopismach medycznych” (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals), opracowanych przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE).

I. UWAGI OGÓLNE
1. W czasopiśmie zamieszczane są prace oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne i standardy – wytyczne, nadsyłane w języku polskim i angielskim (dla prac w jęz. angielskim patrz: Terms of publishing papers in the journal for Authors of manuscripts in English). Publikowane są przede wszystkim artykuły dotyczące medycyny pracy i zdrowia publicznego, w tym patologii zawodowej, szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, toksykologii i mutagenezy, polityki zdrowotnej, zarządzania ochroną zdrowia i jej organizacji oraz badań epidemiologicznych. W czasopiśmie publikowane są także raporty z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych związanych tematycznie z medycyną pracy oraz listy do redakcji. Nadsyłane prace muszą być oryginalne i wcześniej niepublikowane. Manuskrypty przygotowane niezgodnie z niniejszym regulaminem są odsyłane autorom do przeredagowania przed oceną merytoryczną.
2. Artykuły nadsyłane do „Medycyny Pracy” są sprawdzane w systemie antyplagiatowym, a następnie recenzowane. Zasady recenzowania i formularz recenzencki znajdują się w zakładce: Informacje dla Recenzentów.
Polityka Wydawcy dopuszcza możliwość publikowania w czasopiśmie artykułów, których autorami/współautorami są redaktorzy naczelni, ich zastępcy i redaktorzy tematyczni. Respektując zalecenia COPE dotyczące etyki, Wydawca zapewnia, że proces recenzencki prowadzony jest zawsze w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami dobrej praktyki wydawniczej. Powierzenie artykułu, którego autorami/współautorami są redaktorzy naczelni, ich zastępcy lub redaktorzy tematyczni, odpowiednio innym osobom i przekazanie go do oceny niezależnym recenzentom minimalizuje konflikt interesów.
3. Zasady wykorzystania artykułów określa licencja CC BY-NC (Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska), a wydawca rekomenduje autorom deponującym swoje prace np. w repozytoriach dziedzinowych i instytucjonalnych korzystanie z wersji artykułu opublikowanej na stronie czasopisma (http://medpr.imp.lodz.pl). Wydawca zachęca też autorów do udostępniania artykułów w wersji pre-print (przed recenzjami) i post-print (po poprawkach sugerowanych przez recenzentów), zgodnie z polityką prawno-archiwizacyjną wydawcy znajdującą się w zakładce: Polityka prawno-archiwizacyjna.
4. Artykuły do czasopisma można składać tylko poprzez Editorial System.
5. Opłaty:
1) Wydawca „Medycyny Pracy” pobiera od autorów opłaty:
  a) 320 zł – tylko dla wpłat krajowych (100 euro / 130 dolarów) – opłata wstępna (bezzwrotna) za złożenie artykułu do czasopisma. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia artykułu. Otrzymanie wpłaty przez wydawcę jest warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych.
  Artykuły nieopłacone są usuwane przez wydawcę z Editorial Systemu po 14 dniach, opłacone, ale nieodesłane do wydawcy z poprawkami – po 30 dniach.
  b) 1900 zł – tylko dla wpłat krajowych (630 euro / 750 dolarów) – opłata redakcyjna za przygotowanie artykułu do publikacji w czasopiśmie. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od wysłania do autora wskazanego w Editorial Systemie jako autor do korespondencji informacji o wstępnym zaakceptowaniu artykułu do publikacji. Otrzymanie wpłaty przez wydawcę jest warunkiem opublikowania artykułu.
  c) dodatkowe opłaty zgodnie z pkt 3 Schemat manuskryptu – jeśli przekroczona zostanie objętość artykułu i/lub liczba tabel/rycin.
Wpłata otrzymana w euro lub dolarach, która przekracza ustaloną w cenniku kwotę:
 • w przypadku opłaty wstępnej – może zostać zaliczona na poczet opłaty redakcyjnej lub zwrócona wpłacającemu, pod warunkiem że zostanie pomniejszona o koszty przelewów bankowych;
 • w przypadku opłaty redakcyjnej – zostanie zwrócona, a zwrot będzie pomniejszony o koszty przelewów bankowych.
Wpłacone należności z tytułu opłaty wstępnej lub redakcyjnej do kwoty 25 euro / 30 dolarów nie podlegają zwrotowi.
2) Kwoty wskazane w „Regulaminie publikowania prac” obowiązującym w dniu składania artykułu mogą podlegać zmianom na podstawie obowiązujących w tym czasie promocji, jeśli spełnione zostaną ich warunki.
3) Podane opłaty zawierają podatek VAT (23%). Nie dotyczy firm zagranicznych będących płatnikiem VAT, które rozliczają VAT we własnym kraju.
4) Zwolnienie z opłat:
  a) z opłat zwolnione są listy do redakcji oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów,
  b) o zwolnienie z opłaty redakcyjnej może ubiegać się (pismem do redaktor naczelnej) recenzent, który jest pierwszym autorem składanego do czasopisma manuskryptu i który w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonał dla „Medycyny Pracy” co najmniej 5 recenzji dotyczących różnych artykułów.
5) Dane do wpłaty:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
II Oddział Banku Pekao SA w Łodzi
23 1240 3028 1111 0000 2822 2749
 • tytuł wpłaty 320 zł (100 euro / 130 dolarów): Opłata wstępna (numer artykułu w Editorial Systemie, nazwisko pierwszego autora)
 • tytuł wpłaty 1900 zł (630 euro / 750 dolarów): Opłata redakcyjna (numer artykułu w Editorial Systemie, nazwisko pierwszego autora)
6) Koszt opłat bankowych pokrywają autorzy.
7) Autor, który podał dane do faktury, wprowadzając artykuł do Editorial Systemu, otrzyma link do faktury pro forma z 7-dniowym terminem płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiona zostanie faktura.
Autor, którego praca została wstępnie zaakceptowana, a w Editorial Systemie na jego koncie znajdują się dane do faktury, otrzyma link do faktury z 14-dniowym terminem płatności.
8) W przypadku wycofania przed publikacją artykułu zaakceptowanego do publikacji autorzy otrzymują zwrot 70% opłaty redakcyjnej. Warunkiem zwrotu jest przesłanie na adres mp@imp.lodz.pl skanu wypełnionego i podpisanego Wniosku o zwrot opłaty redakcyjnej.

II. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Umowa o przeniesienie praw autorskich
1) Umowa wydawcy z autorami jest generowana w Editorial Systemie po wstępnym zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie. Link do umowy otrzymuje w liście decyzyjnym autor do korespondencji.
2) Umowę podpisaną przez wszystkich autorów należy przesłać poprzez Editorial System w ciągu 14 dni od wysłania autorowi do korespondencji decyzji o wstępnej akceptacji artykułu do publikacji. Przesłanie umowy oznacza, że autorzy zgadzają się z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt III niniejszego regulaminu.
3) W przypadku wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim (np. adaptacji, tłumaczenia, przedruku materiałów już opublikowanych i innych) autorzy są zobowiązani załączyć do umowy zgodę właściciela majątkowych praw autorskich – zgodnie z zastrzeżeniem w pkt III.1.7 niniejszego regulaminu (wzory załączników). Jeśli wydawca wykorzystanego materiału wymaga stosowania jego formularza, do umowy należy dołączyć zgodę wydawcy na jego formularzu.
4) W umowie znajduje się informacja o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (koncepcja badań, metodyka badań, zbieranie materiału, analiza statystyczna, interpretacja wyników, piśmiennictwo), zadeklarowanym przez autorów podczas składania pracy poprzez Editorial System. Ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, będą przez wydawcę upubliczniane poprzez powiadomienie instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.
2. Strona tytułowa
Powinna zawierać: 1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (zwięzły, ale wyczerpujący); 2) skrócony tytuł (maks. 50 znaków ze spacjami); 3) pełne imiona i nazwiska autorów (nazwiska autorów w kolejności jak w Editorial Systemie – taka kolejność zostanie opublikowana); 4) afiliacje (w jęz. polskim i angielskim: nazwę instytucji, miasto, kraj, nazwę wydziału i jednostki organizacyjnej); 5) dane autora do korespondencji (imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres, e-mail i numer telefonu); 6) dane dotyczące finansowania: numer i tytuł programu/badania/grantu, w którego ramach przeprowadzono badanie, źródło finansowania publikacji, dane kierownika programu/badania/grantu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko); 7) podziękowania: a) za wkład, który nie wynika ze współautorstwa, np. za wsparcie ze strony kierownika wydziału; b) za pomoc techniczną; 8) informację o ewentualnym konflikcie interesów.
3. Schemat manuskryptu
Autorzy powinni przesłać edytowalne wersje elektroniczne: 1) tekstu głównego, 2) strony tytułowej, 3) tabel, 4) rycin. Wydawca akceptuje artykuły przygotowane w programie Microsoft Word, 12-punktowym fontem Times New Roman, z odstępami 1,5, w formacie A4. Ryciny powinny być przygotowane zgodnie w wytycznymi podanymi w części RYCINY.
Artykuły muszą być napisane poprawnym angielskim. Prace w języku angielskim oraz angielskie fragmenty artykułów polskich nie podlegają redakcji i korekcie językowej. Wydawca oferuje dodatkowo płatną usługę redakcji i korekty językowej dla prac wstępnie zaakceptowanych. Kalkulacja przygotowywana jest na życzenie (mp@imp.lodz.pl).
Objętość artykułu i dodatkowe opłaty
 • tabele:
  maksymalna liczba – 6, opłata za każdą dodatkową – 100 zł brutto,
 • ryciny:
  maksymalna liczba – 5, opłata za każdą dodatkową – 100 zł brutto,
 • liczba znaków samego tekstu (tekst główny – bez streszczenia, tabel, rycin i piśmiennictwa) – liczona w tekście zaakceptowanym do druku:
  • artykuły przeglądowe:
   maksymalna liczba znaków ze spacjami – 40 000, opłata za każde dodatkowe 1800 znaków – 60 zł brutto,
  • prace oryginalne:
   maksymalna liczba znaków ze spacjami – 30 000, opłata za każde dodatkowe 1800 znaków – 60 zł brutto.
  Pozostałe rodzaje artykułów podlegają ograniczeniom dotyczącym prac oryginalnych. Liczba tabel, rycin i znaków obliczana jest na podstawie wstępnie zaakceptowanych plików. Autorzy, których prace przekraczają wskazane limity, będą informowani e-mailowo o ostatecznej kwocie do zapłaty.
STRESZCZENIE: Do 300 słów, w jęz. polskim i angielskim:
Streszczenie powinno dostarczać informacji na temat kontekstu i tła badania, jego celu, procedur (dobór uczestników badania, założenia, pomiary i metody analityczne), najważniejszych wyników (powinny być podane konkretne wyniki oraz ich statystyczne i kliniczne znaczenie, jeśli jest to możliwe) i głównych wniosków. W streszczeniu należy przedstawić nowatorskie i istotne aspekty przeprowadzonych badań i obserwacji, uwzględnić istotne ograniczenia i nie nadinterpretować uzyskanych wyników.
 • W pracach oryginalnych – streszczenie powinno mieć następującą strukturę: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski (w streszczeniu angielskim: Objectives, Material and Methods, Results, Conclusions).
 • W pracach przeglądowych – streszczenie powinno być opisowe, czyli zawierające najważniejsze dane o zakresie i rodzaju przeglądu, metodach zbierania i selekcji literatury, a także zwięzłe podsumowanie wyników przeglądu ze wskazaniem dalszych kierunków badań.
SŁOWA KLUCZOWE: 6 słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim – przygotowanych zgodnie z Medical Subject Headings (MeSH).
PRACE ORYGINALNE: Ich przedmiotem jest przedstawienie metod i wyników badań własnych autorów oraz ich wnikliwa ocena i odniesienie do innych badań dotyczących danego tematu. Powinny zawierać:
 • Wstęp: Powinien jasno i zwięźle opisywać tło zagadnienia oraz motywy podjęcia badania. Należy cytować jedynie publikacje bezpośrednio dotyczące tematu pracy.
 • Materiał i metody: Ich opis powinien zawierać szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego badania. Należy podać pełne nazwy leków, substancji chemicznych itp. oraz informacje, skąd je uzyskano. Pełna nazwa chemiczna powinna poprzedzać nazwę handlową, powszechnie używaną lub jej skrót. Jednostki miary nienależące do układu SI (Międzynarodowego Układu Jednostek Miar – Système international d’unités), używane podczas badania, powinny być uzupełnione o ich odpowiedniki metryczne (SI).
  • Etyka: W przypadku badań klinicznych prowadzonych z udziałem ludzi należy wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne ze standardami komisji bioetycznych (instytucjonalnych lub regionalnych) oraz z Deklaracją Helsińską (wersją z 2013 r.). W prezentowanych wynikach badań (szczególnie w materiałach ilustracyjnych) nie wolno używać danych imiennych pacjenta ani nazwy lub numeru szpitala. Opisując eksperymenty na zwierzętach, należy wskazać, że badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi danej instytucji lub krajowej rady badawczej, lub regulacjami prawnymi dotyczącymi opieki nad zwierzętami i wykorzystania zwierząt do celów doświadczalnych, a także innych celów naukowych.
  • Statystyka: Należy opisać zastosowane metody statystyczne na tyle dokładnie, żeby umożliwić wykwalifikowanym czytelnikom, którzy mają dostęp do oryginalnych danych, zweryfikowanie prezentowanych wyników. Jeśli to możliwe, wyniki należy określić ilościowo i przedstawić je wraz z odpowiednimi miarami błędu pomiarowego lub niepewności (np. przedziałami ufności). Prezentacji analiz statystycznych nie powinno się ograniczać do istotności testów hipotez statystycznych (tj. wartości p), jeśli nie dają one pełnych informacji ilościowych.
 • Wyniki: Powinny być przedstawione w logicznej kolejności w tekście, tabelach i rycinach. Należy podkreślić i podsumować jedynie najważniejsze informacje. Dane podane w tabelach i rycinach nie powinny być powielane w tekście głównym.
 • Omówienie: Należy wskazać w nim nowe i ważne aspekty przeprowadzonego badania, a także wszechstronną interpretację uzyskanych wyników własnych w odniesieniu do obecnego stanu wiedzy. Należy cytować jedynie publikacje, które mają bezpośredni związek z ustaleniami autorów, i unikać podejścia typowego dla prac przeglądowych.
 • Wnioski: Powinny nawiązywać do założonych celów pracy.
PRACE PRZEGLĄDOWE: Ich przedmiotem jest syntetyczne przedstawienie wyników badań z najnowszych opublikowanych prac na dany temat (lub ich chronologiczna prezentacja) i wnikliwa ocena obecnego stanu wiedzy. Powinny zawierać:
 • Wstęp: Jasne i zwięzłe określenie zakresu przeglądu, zarys problemu i aktualnego stanu wiedzy na dany temat, jednoznacznie przedstawione motywy i cele podjęcia przeglądu.
 • Metody przeglądu: Precyzyjnie opisane kryteria wyboru i wykluczenia publikacji źródłowych ze wskazaniem na ich ograniczenia i/lub walory, z podaniem sposobów wyszukiwania literatury (bazy elektroniczne, przeglądanie czasopism), zastosowanych słów kluczowych, przedziału lat publikacji analizowanych artykułów, języka publikacji itd.
 • Wyniki przeglądu: Zwięzłe, zrozumiałe, spójne i bezstronne omówienie nowych informacji, idei, metod i kierunków badań w zakresie analizowanego tematu.
 • Wnioski: Wskazanie kierunków dalszych badań oraz teoretyczne i/lub praktyczne implikacje omówionych w pracy nowych ustaleń lub odkryć.
W celu ułatwienia czytelnikom orientacji w tekście pracy należy stosować zwięzłe, ale czytelne śródtytuły. Zalecane jest przedstawianie najważniejszych informacji w tabelach i na rycinach – informacji w nich zamieszczonych nie należy powtarzać w tekście.
PIŚMIENNICTWO: Maksymalnie 60 pozycji w pracy przeglądowej, 30 pozycji w pracy oryginalnej i innych typach artykułów. Piśmiennictwo, przygotowane zgodnie ze stylem Vancouver, powinno uwzględniać pełne dane bibliograficzne wszystkich publikacji (także aktów prawnych, stron internetowych itd.), na które autorzy powołują się w tekście. Zaleca się unikanie cytowania własnych publikacji, co pozwala zachować anonimowość w procesie oceny pracy przez recenzentów. Odnośniki do piśmiennictwa powinny być numerowane chronologicznie (cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych) – zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy podać ten sam numer. Tytuły czasopism powinny być skrócone zgodnie z zasadami stosowanymi przez MEDLINE. Jeśli artykuł/książka ma numer DOI, należy go podać w piśmiennictwie.
 • artykuł w czasopiśmie:
  • standardowy artykuł: Ogińska-Bulik N. Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju potraumatycznym ratowników medycznych. Med Pr. 2014;65(2):209-17. doi: 10.13075/mp.5893.2014.024.
  • więcej niż 6 autorów: Kasperczyk S, Dobrakowski M, Ostałowska A, Kasperczyk A, Wilczyński S, Wyparło-Wszelaki M,et al. Lead-elevatedactivity of xanthineoxidase in lead-exposedworkers. Med Pr. 2013;64(3):175-80. doi: 10.13075/mp.5893/2013/0013.
  • artykuł w innym języku niż polskim i angielskim: Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- ogjusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian.
   opcjonalnie: Babilas P, Landthaler M, Szeimies RM. [Reakcja anafilaktyczna wywołana rozjaśnianiem włosów]. Hautarzt. 2005;56:1152-5. doi: 10.1007/s00105-004-0875-4. German.
  • materiał nieopublikowany: Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002.
 • książki i rozdziały w książce:
  • autor: Pałczyński C. Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia. Łódź: Instytut Medycyny Pracy;2002.
  • redaktor: Byczkowska Z, Dawydzik L, editors. Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 1999.
  • rozdział w książce: Kopias J. Zasady organizowania i sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. In: Byczkowska Z, Dawydzik L, editors. Medycyna pracy w praktyce lekarskiej. Łódź: Instytut Medycyny Pracy;1999.p. 148-60.
 • źródła elektroniczne:
  • strona internetowa: World Health Organization [Internet]. Geneva: The Organization; 2016 [cited 2016 Mar 1]. Available from: http://www.who.dk.
  • część strony internetowej: World Health Organization [Internet]. Geneva: The Organization; 2016 [cited 2016 Mar 1]. Highlights on health in Czech Republic 2005. Available from: http://www.euro.who.int/en/countries/czech-republic/publications3/highlights-on-health-in-czech-republic-2005.
  • monografia: Foley KM, Gelband H [red.]. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2016 Jun 15 ]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html.
  • artykuł z czasopisma w Internecie: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: https://journals.lww.com/ajnonline/Fulltext/2002/06000/Quality_Improvement_Initiative_in_Nursing_Homes.31.aspx.
 • tomy pokonferencyjne: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.
 • artykuł w pamiętniku konferencji naukowej: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
 • dysertacje (np. doktorskie): Kaplan SJ.Post-hospital home health care: The elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis: Washington University; 1995.
 • akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU z 2014 r., poz. 817
Pełne zasady dotyczące piśmiennictwa są dostępne w zaleceniach Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
Wydawca nie ingeruje w zapisy piśmiennictwa.
TABELE: Przygotowane w jednym pliku i umieszczone na oddzielnych stronach, z użyciem narzędzi programu Microsoft Word do tworzenia tabel. Tabele należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na tabelę powinno być oznaczone w tekście głównym numerem tabeli (np. tabela 1). Plik z tabelami powinien zawierać: a) numer tabeli wraz z jej tytułem odnoszącym się do treści tabeli (tabela powinna być zrozumiała bez zaglądania do treści artykułu), b) objaśnienia skrótów użytych w tabeli. Tabele powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim.
RYCINY: Czarno-białe, przygotowane w formacie wektorowym (EPS,SVG, PDF, CDR lub AI) oraz wgrane do Editorial Systemu w formacie mapy bitowej (JPG, GIF, TIF, BMP lub PNG) lub (zalecane) w jednym pliku DOC/XLS. Wydawca poprosi o przesłanie rycin w formacie wektorowym po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w czasopiśmie. Ryciny należy numerować chronologicznie (cyframi arabskimi), zgodnie z kolejnością powoływania się na nie w tekście. Miejsce powołania się na rycinę powinno być oznaczone w tekście numerem ryciny (np. rycina 1). Plik z rycinami powinien zawierać: a) numer ryciny wraz z jej podpisem odnoszącym się do treści ryciny (rycina powinna być zrozumiała bez zaglądania do treści artykułu), b) legendę i objaśnienia skrótów użytych w rycinie. Ryciny powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim.
ŹRÓDŁO DANYCH: W odniesieniu do wszystkich danych z innych publikacji lub źródeł niepublikowanych, które umieszczono w tekście głównym artykułu, tabelach i rycinach, należy podać źródło ich pochodzenia. W przypadku wykorzystania w artykule materiałów chronionych prawem autorskim należy uzyskać na to zgodę właściciela majątkowych praw autorskich – zgodnie z zaleceniami w pkt II.1.3 oraz zastrzeżeniami w pkt III.1.7 i III.3.3 niniejszego regulaminu.
4. Korekta autorska i egzemplarz autorski
Po składzie artykułu autor do korespondencji otrzymuje go w pliku PDF. W terminie wyznaczonym przez wydawcę autor powinien odesłać wydawcy korektę autorską artykułu, która może obejmować tylko wskazanie błędów składu. W razie nieodesłania korekty w terminie wydawca będzie miał prawo wydać i rozpowszechniać artykuł w postaci przesłanej do korekty, a autor z tytułu niepoprawionych błędów nie będzie mógł rościć żadnych praw. Po opublikowaniu numeru czasopisma, w którym ukazał się dany artykuł, na adres e-mail autora do korespondencji wydawca przesyła link do artykułu w formacie PDF, który adresat ma obowiązek udostępnić współautorom.

III. ZASTRZEŻENIA
1. Przesłanie do wydawcy umowy, o której mowa w pkt II.1 niniejszego regulaminu, podpisanej przez autorów oznacza, że autorzy oświadczają, że:
1) akceptują pełny tekst licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (znanej również jako CC BY-NC);
2) artykuł, w tym tabele/ryciny/fotografie/załączniki (poza wymienionymi w pkt 7 niniejszego ustępu), jest wynikiem ich oryginalnej twórczości, przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do artykułu oraz że do dnia zawarcia umowy nie zaciągnęli jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały ich prawo do artykułu;
3) nie są członkami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie zawarli z taką organizacją umowy o zarządzanie prawami autorskimi;
4) zamieścili w artykule na stronie tytułowej pełną informację o źródle finansowania (w tym numer i tytuł programu/badania/grantu, w którego ramach przeprowadzono badanie, źródło finansowania publikacji oraz stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika programu/badania/grantu), a także o innych finansowych zależnościach wobec jakiejkolwiek organizacji lub kogokolwiek posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane przedstawione w artykule (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria); zamieścili w artykule na stronie tytułowej pełną informację o konflikcie interesów, jeśli taki występuje;
5) artykuł nie był wcześniej w żadnej formie publikowany ani złożony do publikacji w innym wydawnictwie lub redakcji;
6) artykuł nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem;
7) wszelkie niezbędne pozwolenia dotyczące cytowań innych źródeł (cytowań wykraczających poza tzw. prawo cytatu określone w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz inne zgody zostały przez autorów uzyskane i dołączone do umowy z wydawcą „Medycyny Pracy”;
8) nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić wydawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania lub rozpowszechniania artykułu;
9) wyrażają zgodę na dokonywanie przez wydawcę poprawek technicznych i językowych bez porozumienia z autorami, a także do skracania manuskryptów;
10) upoważniają wydawcę do wznawiania artykułu bez korekty autorskiej i decydowania o sposobie rozpowszechniania, cenie, liczbie wydań i liczbie nośników w poszczególnych wydaniach, rodzaju oprawy i szacie graficznej, w jakiej artykuł będzie rozpowszechniany, oraz do zamieszczania reklam produktów wydawcy lub osób trzecich.
2. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń. W razie wystąpienia osoby trzeciej przeciwko wydawcy z roszczeniami pozostającymi w związku z korzystaniem z artykułu lub rozporządzaniem prawami do niego autorzy zobowiązują się do wstąpienia do toczącego się postępowania niezwłocznie po zawiadomieniu ich o tym fakcie przez wydawcę, a także do pokrycia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania wydawcy, wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez wydawcę, a w szczególności kosztów odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej. Powyższe zobowiązanie obejmuje obowiązek pokrycia przez autorów wszelkich udokumentowanych szkód, w tym wynikających z ugody sądowej lub pozasądowej lub orzeczenia sądu.
3. Wydawca „Medycyny Pracy” zobowiązuje się do opublikowania artykułu pod warunkiem, że:
1) analiza treści artykułu nie wykazała naruszenia praw autorskich innych podmiotów,
2) artykuł w procesie recenzenckim został zaakceptowany do publikacji,
3) autorzy pokryli opłatę wstępną i redakcyjną oraz wgrali do Editorial Systemu poprawnie wypełnioną i podpisaną przez wszystkich autorów umowę (wraz z wymaganymi zgodami w przypadku korzystania z materiału chronionego prawem autorskim i/lub rozpowszechniania wizerunku).

Redakcja:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Oficyna Wydawnicza
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: +48 42 6314 717
e-mail: mp@imp.lodz.pl
Editorial System: http://www.editorialsystem.com/medpr
Strona czasopisma: http://medpr.imp.lodz.pl
FB: oficynawydawniczaimp


Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021

Wniosek o zwrot opłaty redakcyjnej (DOC)
Załączniki do umowy (PDF)
Regulamin obowiązujący do 21 września 2021 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 28 lutego 2021 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 6 sierpnia 2020 (PDF)
Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2019 (PDF)
Regulamin MP bez wstępnej.pdf
Regulamin MP COVID-19.pdf
Regulamin redakcja i korekta.pdf
 

Rozszerzyliśmy naszą działalność wydawniczą o:
– redakcję i korektę językową polską i angielską,
– tłumaczenia polsko-angielskie oraz angielsko-polskie,
– opracowanie graficzne i skład tekstu.


Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty:
zamówienia złożone między 15 września a 31 października zostaną objęte 15% zniżką.

Aby otrzymać zniżkę, należy:
– złożyć zamówienie (przesłać formularz) między 15 września a 31 października 2021 r.,
– dodać w formularzu zamówienia notatkę „15% zniżki”.


Szczegółowe informacje:
http://medpr.imp.lodz.pl/Redakcja-i-tlumaczenia,3113.html
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893