Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zgłoszeń podejrzenia chorób wywołanych sposobem wykonywania pracy w kontekście patologii uznanych za choroby zawodowe
 
Więcej
Ukryj
1
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział Jelenia Góra / Regional Centre of Occupational Medicine, Branch of Jelenia Góra, Wrocław, Poland
2
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy / Regional Centre of Occupational Medicine, Wrocław, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Cwynar   

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, Oddział Jelenia Góra, ul. Groszowa 1, 58-500 Jelenia Góra
 
Med Pr 2013;64(3):387–396
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W doniesieniu przedstawiono obserwowany w ostatnich latach w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (DWOMP) we Wrocławiu wzrost liczby zgłoszeń podejrzenia chorób wywołanych sposobem wykonywania pracy. Problem orzeczniczy wynika z uznawania tego typu schorzeń za choroby zawodowe tylko w przypadku 1/3 zgłoszeń. Materiał i metody: Do opracowania wykorzystano dane statystyczne dotyczące zgłoszeń podejrzenia chorób zawodowych złożone w oddziałach DWOMP we Wrocławiu w latach 2006-2011 oraz orzeczeń lekarskich wydanych w Poradniach Chorób Zawodowych (PChZ) oddziałów DWOMP. Analizie poddano ponad 700 zgłoszeń podejrzenia przewlekłej choroby zawodowej układu ruchu oraz przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy, z uwzględnieniem płci, wieku i sposobu wykonywania pracy. Na podstawie analizy wydanych orzeczeń lekarskich opisano procedury orzekania i rozpoznawania choroby zawodowej. Wyniki: Analiza zebranych danych wykazała znaczny wzrost procentowego udziału zgłoszeń podejrzeń chorób wynikających ze sposobu wykonywania pracy w DWOMP we Wrocławiu w latach 2006-2011. Jednocześnie wykazano, że tylko około 1/3 zgłaszanych podejrzeń kończyło się orzeczeniem lekarskim o rozpoznaniu choroby zawodowej i wydaniem decyzji administracyjnej o jej stwierdzeniu. Wnioski: Wyniki badania wskazują na problemy orzecznicze przy stwierdzaniu chorób zawodowych w odniesieniu do chorób wywołanych sposobem wykonywania pracy. Problemy te są wieloznaczne z uwagi na udział czynników pozazawodowych w etiopatogenezie tego typu schorzeń. Med. Pr. 2013;64(3):387–396
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893