PRACA ORYGINALNA
Analiza problemów ze strony układu oddechowego oraz wskaźników wydolności płuc wśród pracowników przemysłu cementowego w Mashhad w Iranie
 
Więcej
Ukryj
1
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Faculty of Medicine, Department of Occupational Medicine)
2
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine)
 
Med Pr 2015;66(4):471–477
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Układ oddechowy jest tym najbardziej narażonym w przypadku pracy w przemyśle cementowym. Poniższe badanie miało na celu precyzyjne określenie wpływu na układ oddechowy narażenia zawodowego na pył cementowy. Materiał i metody: W ramach analizy przekrojowej 100 narażonych oraz 120 nienarażonych na pył pracowników fabryki cementu w Mashhad w Iranie wypełniło kwestionariusz na temat cech społeczno-demograficznych oraz objawów oddechowych, a także poddało się testom wydolności płuc. Otrzymane dane zostały przeanalizowane statystycznie za pomocą SPSS 16. Wyniki: Średnia wieku oraz czas zatrudnienia dla grupy badanej wyniosły odpowiednio 37,5±6,3 roku oraz 10,7±5,4 roku, a dla grupy porównawczej 36,1±7,1 roku oraz 10,1±5,7 roku. Poziom narażenia na działanie wdychanego pyłu cementowego w grupie badanej wyniósł 23,13 mg/m3 i przekraczał dozwoloną krajową normę narażenia zawodowego na te cząstki. W grupie badanej takie objawy oddechowe, jak kaszel (6% vs 0,8% w grupie porównawczej) i plwocina (7% vs 0,8%) znacznie przeważały nad innymi (p < 0,05). Wymuszony przepływ wydechowy 25–75% (FEF25–75%) odnotowano na znacznie niższym poziomie w przypadku narażonych pracowników w porównaniu do tych nienarażonych (p < 0,05). Także stosunek natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do natężonej pojemności życiowej (FEV1/FVC) oraz FEF25–75% wskazywały na odwrotną korelację z długością zatrudnienia (odpowiednio: p = 0,000 i p = 0,003). Wnioski: Narażenie zawodowe na pył cementowy może być ważnym czynnikiem powodującym dysfunkcję układu oddechowego. Ścisłe przestrzeganie programu ochrony układu oddechowego jest zalecane w przemyśle cementowym. Med. Pr. 2015;66(4):471–477
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Lahya Afshari Saleh   
Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Azadi Square, Pardis Campus, Mashhad-Iran
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893