Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza problemów ze strony układu oddechowego oraz wskaźników wydolności płuc wśród pracowników przemysłu cementowego w Mashhad w Iranie
 
Więcej
Ukryj
1
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Faculty of Medicine, Department of Occupational Medicine)
2
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Lahya Afshari Saleh   

Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Azadi Square, Pardis Campus, Mashhad-Iran
 
Med Pr 2015;66(4):471–477
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Układ oddechowy jest tym najbardziej narażonym w przypadku pracy w przemyśle cementowym. Poniższe badanie miało na celu precyzyjne określenie wpływu na układ oddechowy narażenia zawodowego na pył cementowy. Materiał i metody: W ramach analizy przekrojowej 100 narażonych oraz 120 nienarażonych na pył pracowników fabryki cementu w Mashhad w Iranie wypełniło kwestionariusz na temat cech społeczno-demograficznych oraz objawów oddechowych, a także poddało się testom wydolności płuc. Otrzymane dane zostały przeanalizowane statystycznie za pomocą SPSS 16. Wyniki: Średnia wieku oraz czas zatrudnienia dla grupy badanej wyniosły odpowiednio 37,5±6,3 roku oraz 10,7±5,4 roku, a dla grupy porównawczej 36,1±7,1 roku oraz 10,1±5,7 roku. Poziom narażenia na działanie wdychanego pyłu cementowego w grupie badanej wyniósł 23,13 mg/m3 i przekraczał dozwoloną krajową normę narażenia zawodowego na te cząstki. W grupie badanej takie objawy oddechowe, jak kaszel (6% vs 0,8% w grupie porównawczej) i plwocina (7% vs 0,8%) znacznie przeważały nad innymi (p < 0,05). Wymuszony przepływ wydechowy 25–75% (FEF25–75%) odnotowano na znacznie niższym poziomie w przypadku narażonych pracowników w porównaniu do tych nienarażonych (p < 0,05). Także stosunek natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do natężonej pojemności życiowej (FEV1/FVC) oraz FEF25–75% wskazywały na odwrotną korelację z długością zatrudnienia (odpowiednio: p = 0,000 i p = 0,003). Wnioski: Narażenie zawodowe na pył cementowy może być ważnym czynnikiem powodującym dysfunkcję układu oddechowego. Ścisłe przestrzeganie programu ochrony układu oddechowego jest zalecane w przemyśle cementowym. Med. Pr. 2015;66(4):471–477
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893