Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena zdolności do podejmowania pracy po zakończeniu rehabilitacji w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych u osób z chorobami przewlekłymi narządu ruchu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszow, Rzeszów, Poland (Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii / Faculty of Medicine, Institute of Physiotherapy)
 
2
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie / Saint Queen Jadwiga’s Regional Clinical Hospital No. 2 in Rzeszow, Rzeszów, Poland (Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej / Department of Rehabilitation with the Sub-Department of Early Neurological Rehabilitation)
 
3
Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszow, Rzeszów, Poland (Wydział Medyczny, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych / Faculty of Medicine, Centre for Innovative Research in Medical and Natural Science)
 
4
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie / Saint Queen Jadwiga’s Regional Clinical Hospital No. 2 in Rzeszow, Rzeszów, Poland (Kliniczna Pracownia Fizjoterapii / Clinical Laboratory of Physiotherapy)
 
 
Data publikacji online: 09-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Przysada   

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2019;70(4):459-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Wzrastająca liczba osób pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy jest dużym obciążeniem budżetu państwa. W celu zmniejszania skali tego zjawiska Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) realizuje program rehabilitacji w ramach prewencji rentowej. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji medycznej 607 pacjentów rehabilitowanych w latach 2011−2013 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach prewencji rentowej ZUS. Dokumentację medyczną stanowiła historia choroby i wyniki rekomendowanego przez ZUS Testu funkcjonalnego. Po 2 latach od zakończenia rehabilitacji (2013−2015) przeprowadzono telefoniczne badanie kontrolne dotyczące losów zawodowych rehabilitowanych pacjentów, w którym wzięło udział 118 osób. Wyniki: Analiza dokumentacji dotyczącej postępów usprawniania po zakończeniu leczenia z wykorzystaniem Testu funkcjonalnego wykazała, że we wszystkich grupach pacjentów, u których zostało przeprowadzone badanie końcowe, przeważały osoby, u których wystąpił ból powysiłkowy, z pełną wydolnością fizyczną, o nieznacznym ograniczeniu ruchomości, z pełną sprawnością w zakresie czynności dnia codziennego, prawidłową siłą mięśniową, zdolnościami lokomocyjnymi i prawidłową sprawnością psychospołeczną. Zdecydowana większość badanych otrzymała rekomendację pracy na przystosowanym stanowisku. Wykazano także, że w dwuletnim okresie obserwacji odsetek badanych aktywnych zawodowo zwiększył się z 56% do 61,02%. Wnioski: Na podstawie wyników Testu funkcjonalnego stwierdzono, że do najważniejszych obszarów warunkujących powrót do pracy należą sprawność psychospołeczna i poziom odczuwanych dolegliwości bólowych. Med. Pr. 2019;70(4):459–473
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top