Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Narażenie pracowników jednostek wojskowych na czynniki kancerogenne w środowisku pracy w latach 2018–2019
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie / Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland (Samodzielna Pracownia Epidemiologii / Independent Department of Epidemiology)
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Projekt InterDoktorMen / Project InterDoktorMen)
 
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego / Department of Epidemiology and Public Health)
 
 
Data publikacji online: 07-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Lemiech-Mirowska   

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(5):501-8
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy danych dotyczących narażenia pracowników jednostek wojskowych na substancje chemiczne, promieniowanie jonizujące i procesy technologiczne o działaniu kancerogennym. Materiał i metody: Szczegółowej analizie poddano raporty zebrane z Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej dotyczące czynników rakotwórczych oraz narażenia pracowników w jednostkach i instytucjach wojskowych. Wyniki: Liczba pracowników narażonych na działanie czynników o właściwościach kancerogennych w omawianym czasie wzrosła. W 2019 r. liczba osób narażonych w miejscu pracy na chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne wynosiła 4058, promieniowanie jonizujące – 1015, procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – 12, natomiast w roku 2018 – odpowiednio: 3224, 1289 i 8. W jednostkach wojskowych najbardziej rozpowszechnionymi czynnikami chemicznymi, na które występowało narażenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, były mieszaniny ciekłych węglowodorów stosowane jako paliwo do napędu pojazdów i urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe. W jednostkach wojskowych ukierunkowanych na świadczenie usług medycznych najczęściej występowało narażenie na promieniowanie rentgenowskie (diagnostyka obrazowa) i formaldehyd (patomorfologia). Wnioski: Zebrane dane prezentują różne podejście jednostek w zakresie raportowania i oceny narażenia zawodowego. Poznanie długotrwałych skutków zdrowotnych wymaga przeprowadzenia dokładniejszych badań. Med. Pr. 2021;72(5):501–508
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top