Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Narażenie konserwatorów malarstwa na substancje chemiczne występujące w powietrzu środowiska pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute For Labour Protection - National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych / Department of Chemical, Aerosol and Biological Hazards)
 
 
Autor do korespondencji
Anna Jeżewska   

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(1):33-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W artykule przedstawiono wyniki badań ilościowych substancji chemicznych występujących w powietrzu stanowisk pracy konserwatorów malarstwa. Materiały i metody: Badania przeprowadzono w 6 muzealnych pracowniach konserwacji malarstwa. Próbki powietrza do badań pobierano na różnych etapach prac konserwatorskich (czyszczenie, dublowanie, impregnacja, werniksowanie, retusz). Analizę ilościową substancji chemicznych w pobranych próbkach powietrza prowadzono metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (gas chromatography with flame ionization detector - GC-FID). Wyniki: Podczas badań w powietrzu środowiska pracy konserwatora malarstwa substancje takie, jak toluen, 1,4-dioksan, terpentyna i benzyna do lakierów występowały w stężeniach znacznie przekraczających wartości normatywów higienicznych. Narażenie na te same czynniki chemiczne podczas wykonywania podobnych czynności w badanych pracowniach było różne. To zróżnicowanie wynika ze sposobu wymiany powietrza w pomieszczeniach (rodzaju wentylacji i jej sprawności), wielkości obiektu poddawanego konserwacji, ale także od sposobu prowadzenia prac przez pracowników i stosowania środków prewencji. Wnioski: Podczas wykonywania prac konserwatorskich pary niektórych rozpuszczalników organicznych występują w powietrzu w ilościach znacznie przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia pracowników. Med. Pr. 2014;65(1):33–41
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top