Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego na stanowiskach pracy w garbarniach
 
Więcej
Ukryj
1
Lodz University of Technology / Politechnika Łódzka, Łódź, Poland (Institute of Fermentation Technology and Microbiology / Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii)
 
2
Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Skóra   

Institute of Fermentation Technology and Microbiology, Lodz University of Technology, Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, Poland
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(1):15-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Z powodu przetwarzania surowca zwierzęcego w garbarniach pracownicy mogą być narażeni na czynniki biologiczne. Celem badań była ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego w garbarniach o różnej specyfice produkcji. Określono także ryzyko zdrowotne w oparciu o rozkład ziarninowy bioaerozolu. Ponadto wyznaczono wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego w garbarniach. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w dwóch rodzajach garbarni - przetwarzających skóry surowe i chromowo garbowane (wet blue). Powietrze pobierano próbnikiem MAS-100 Eco, próby ze skór, używając płytek odciskowych RODAC Envirocheck® i metody tamponowej, a liczbę mikroorganizmów określano metodą hodowlaną. Rozkład cząstek biooaerozolu wykonano z użyciem 6-stopniowego impaktora Andersena. Identyfikację drobnoustrojów wykonano metodą mikroskopową i testami biochemicznymi. Wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego identyfikowano, analizując odpowiednio dla bakterii i grzybów sekwencje 16S RNA i ITS1/2 rDNA. Wyniki: Liczebność mikroorganizmów w powietrzu w garbarniach kształtowała się w granicach 1,2×103-3,7×103 jtk/m3. Skóry były zanieczyszczone mikrobiologicznie w granicach 7,6×101-5,5×105 jtk/100 cm2. W garbarniach dominowały liczbowo bakterie (w powietrzu: 51-92%, na skórach: 60-100%). Wskazano na zagrożenie zdrowotne wynikające z obecności cząstek bioaerozolu grzybowego o rozmiarach 0,65-2,1 μm. Wyznaczono 11 gatunków drobnoustrojów wskaźnikowych dla garbarni: B. pumilus, B. subtilis, B. cereus, C. lubricantis, C. cladosporioides, P. commune, P. echinulatum, P. chrysogenum, P. crustosum, C. parapsilosis i C. albidus. Wnioski: Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego w garbarniach wykazała podwyższoną liczebność bakterii i grzybów w powietrzu w stosunku do powietrza atmosferycznego, co świadczy o występowaniu narażenia inhalacyjnego pracowników. Wyznaczone wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego w garbarni są związane ze specyfiką środowiska pracy i potencjalnie chorobotwórcze. Med. Pr. 2014;65(1):15–32
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top