Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Mikrobiologiczna jakość powietrza w wybranych przedszkolach oraz antybiotykooporność bakterii z rodzaju Staphylococcus spp.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland (Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii / Faculty of Natural Science, Institute of Experimental Biology, Department of Microbiology)
 
2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland (Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Immunobiologii / Faculty of Natural Science, Institute of Experimental Biology, Department of Immunobiology)
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Kubera   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(1):49-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza i nabywanie przez chorobotwórcze bakterie oporności na antybiotyki to coraz częściej obserwowane zjawiska, które wpływają na jakość naszego zdrowia. Dotyczą one przede wszystkim miejsc użyteczności publicznej, w których spędzamy znaczną część naszego życia. Celem niniejszej pracy była mikrobiologiczna analiza powietrza w wybranych przedszkolach i ocena antybiotykooporności szczepów z rodzaju Staphylococcus. Dokonano również identyfikacji wyizolowanych grzybów pleśniowych. Materiał i metody: Próbki powietrza pobierano w salach dydaktycznych w cyklu sezonowym, w godzinach porannych i popołudniowych z wykorzystaniem 2 metod – sedymentacyjnej i zderzeniowej. Próbki pobierane na zewnątrz przedszkoli były próbami kontrolnymi. Jakość powietrza oceniano w oparciu o grupy mikroorganizmów wskaźnikowych, zgodnie z Polskimi Normami. Lekowrażliwość wyizolowanych gronkowców oceniano metodą dyfuzyjno- krążkową z użyciem antybiotyków 8 różnych klas, zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST). Wyniki: Z przeprowadzonych analiz wynika, że niezależnie od zastosowanej metody ogólna liczba bakterii heterotroficznych i gronkowców w powietrzu analizowanych przedszkoli przekraczała dopuszczalne normy. Nie odnotowano nadmiernego zanieczyszczenia powietrza grzybami pleśniowymi. Na podstawie antybiogramów stwierdzono, że szczepy Staphylococcus spp. największą wrażliwość wykazywały wobec chloramfenikolu, a najmniejszą wobec penicyliny i gentamycyny. Wśród grzybów dominowały pleśnie z rodzaju Cladosporium. Wnioski: Niniejsze analizy wskazują na konieczność systematycznych kontroli sanitarnych powietrza oraz prowadzenia dalszych badań, które umożliwią rozpoznanie czynników biologicznych mogących znacząco wpłynąć na jakość zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Med. Pr. 2015;66(1):49–56
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top