PRACA ORYGINALNA
Prostota czy złożoność procesu wytwarzania radiofarmaceutyków w świetle optymalizacji ochrony radiologicznej personelu – 99mTc vs 18F
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego / Faculty of Physics and Applied Informatics, Department of Nuclear Physics and Radiation Safety)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Wrzesień   

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
 
Med Pr 2018;69(3):317–327
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Radiofarmaceutyk to produkt będący połączeniem niepromieniotwórczego związku chemicznego i znacznika izotopowego. Na bogatej liście izotopów mających zastosowane w medycynie na uwagę zasługują 2 – technet-99m (99mTc) i fluor-18 (18F). Ich podobieństwo ogranicza się jedynie do diagnostycznego obszaru stosowalności, a dzieli je m.in. rodzaj i energia emitowanego promieniowania, czas połowicznego rozpadu czy w szczególności sposób produkcji. Izotop 99mTc uzyskuje się dzięki generatorom nuklidów krótkożyciowych – molibdenu-99 (99Mo)/99mTc, a 18F powstaje w reakcji jądrowej zachodzącej w cyklotronie. Stosunkowo łatwy sposób obsługi generatora 99Mo/99mTc w porównaniu z koniecznością wykorzystania cyklotronu wydaje się sprzyjać zasadzie optymalizacji ochrony radiologicznej personelu. Weryfikacja tezy dotyczącej wpływu automatyki zarówno produkcji znacznika 18F, jak i procesu znakowania deoksyglukozy na zoptymalizowanie ochrony radiologicznej pracowników w porównaniu z manualnymi procedurami wykonywanymi podczas znakowania preparatów izotopem 99mTc. Materiał i metody: Dawki równoważne Hp(0,07) zmierzono w 5 zakładach medycyny nuklearnej i 2 ośrodkach produkujących znaczniki pozytonowe, w szczególności 18F. W pomiarach dozymetrycznych wykorzystano wysokoczułe detektory termoluminescencyjne wykonane z fluorku litu (LiF: Mg, Cu, P – MCP-N). Wyniki: Wśród czynności wykonywanych przez pracowników zarówno placówek produkujących 18F-fluorodeoksyglukozę (18F-FDG), jak i zakładów medycyny nuklearnej manualne procedury kontroli jakości oraz znakowanie preparatu mają największy wkład do zarejestrowanych wartości dawek Hp(0,07). Wnioski: Prosty sposób uzyskania znacznika 99mTc podobnie jak złożony (choć w pełni zautomatyzowany) proces produkcji 18F-FDG optymalizuje ochronę radiologiczną personelu z wyłączeniem manualnych procesów znakowania związków chemicznych 99mTc bądź kontroli jakości 18F-FDG. Med. Pr. 2018;69(3):317–327
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893