Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Obciążenia zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy / National Centre for Workplace Health Promotion)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Plichta   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2014;65(2):239–250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W artykule przedstawiono wyniki subiektywnego pomiaru obciążeń zawodowych pedagogów specjalnych (oligofrenopedagogów) pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Opisano specyficzne uwarunkowania stresu zawodowego oligofrenopedagogów oraz zasygnalizowano potrzebę badań, w obszarze stresu zawodowego i ryzyka wypalenia, dotyczących tej grupy zawodowej. Materiał i metody: Do pomiaru stresu zawodowego użyto „Kwestionariusza Obciążeń Zawodowych Pedagoga" (KOZP) Plichty i Pyżalskiego. Wyniki badania nauczycielek (pedagogów specjalnych o specjalności oligofrenopedagog) (N = 100) z łódzkich szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) porównano z wynikami badania nauczycieli z losowej grupy porównawczej (N = 429) ze szkół publicznych z województwa łódzkiego. Następnie wyniki opracowano zgodnie z normami wyznaczonymi dla KOZP. Wyniki: Odnotowano znaczący odsetek badanych osób uzyskujących wysokie wyniki w zakresie odczuwanego stresu zawodowego (sytuacje konfliktowe - 45%, obciążenia organizacyjne - 31%, brak sensu pracy - 40%, wynik globalny - 40%). Nie zaobserwowano związku stresu ze stażem pracy. Odnotowano natomiast istotne różnice w zakresie siły odczuwania poszczególnych obciążeń między badanymi grupami. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują m.in. na konieczność silniejszego wsparcia pedagogów specjalnych pracujących z niepełnosprawnymi intelektualnie i potrzebę działań profilaktycznych i zaradczych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym (szczególnie w zakresie poprawy relacji międzyludzkich w miejscu pracy). Mimo zaobserwowanych różnic można wnioskować o generalnym podobieństwie struktury (rankingu) odczuwanych obciążeń między badanymi pedagogami specjalnymi a nauczycielami pracującymi w szkołach dla dzieci bez niepełnosprawności intelektualnej. Med. Pr. 2014;65(2):239–250
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893