Kup czasopismo
PL EN
O czasopiśmie
 
„Medycyna Pracy” ukazuje się od 1950 roku i jest organem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Od roku 1990 redagowana, wydawana i rozpowszechniana jest przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, przeglądowe i kazuistyczne nadsyłane w języku polskim i angielskim. Ich tematyka obejmuje medycynę pracy i zdrowie publiczne, w tym patologię zawodową, szkodliwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, toksykologię i mutagenezę, politykę zdrowotną, zarządzanie i organizację ochrony zdrowia oraz badania epidemiologiczne.

W czasopiśmie publikowane są także raporty z międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych związanych tematycznie z medycyną pracy. Zamieszczane są również listy do redakcji. W każdym pierwszym numerze czasopisma z danego roku pojawiają się indeksy autorów i słów kluczowych dotyczące roku poprzedniego.

Czasopismo jest indeksowane m.in. przez: CABI (CAB Abstracts, Global Health), CNKI Scholar, DOAJ, EBSCO (Central & Eastern European Academic Source), Elsevier (EMBASE, EMCare, SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS), Europe PubMed Central, Google Scholar, J-Gate, Polska Bibliografia Lekarska, ProQuest (Health and Medical Collection, Psychology Database), PubMed/MEDLINE, SHERPA/RoMEO, Web of Science Group (BIOSIS Citation Index, BIOSIS Previews, Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Science Citation Index Expanded), WorldCat.

„Medycyna Pracy” wydawana jest w modelu otwartego dostępu (open access).

Zasady wykorzystania artykułów określa licencja CC BY-NC (Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska). W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie (np. w serwisie medycznym) obowiązuje podanie następujących informacji: autora/autorów, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, rocznika, woluminu, numeru, zakresu stron, numeru DOI w formie linku i nazwy licencji wraz z linkiem do jej opisu (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl).

Redakcja rekomenduje autorom deponującym swoje prace w repozytoriach dziedzinowych i instytucjonalnych wykorzystanie opublikowanej wersji artykułu zamieszczonej na stronie czasopisma – http://medpr.imp.lodz.pl

Wydawca na stronie czasopisma i w jego wersji drukowanej umieszcza informacje o patronacie medialnym. Informacje o zjazdach, sympozjach i targach oraz reklamy sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, środków ochrony osobistej i innych wyrobów mogących zainteresować personel medyczny publikowane są tylko w wersji drukowanej czasopisma (cennik).
 

Rozszerzyliśmy naszą działalność wydawniczą o:
– redakcję i korektę językową polską i angielską,
– tłumaczenia polsko-angielskie oraz angielsko-polskie,
– opracowanie graficzne i skład tekstu.


Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty:
zamówienia złożone między 15 września a 31 października zostaną objęte 15% zniżką.

Aby otrzymać zniżkę, należy:
– złożyć zamówienie (przesłać formularz) między 15 września a 31 października 2021 r.,
– dodać w formularzu zamówienia notatkę „15% zniżki”.


Szczegółowe informacje:
http://medpr.imp.lodz.pl/Redakcja-i-tlumaczenia,3113.html
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893