0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Mikrobiologiczna jakość powietrza w wybranych przedszkolach oraz antybiotykooporność bakterii z rodzaju Staphylococcus spp.

Łukasz Kubera 1  ,  
 
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland (Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii / Faculty of Natural Science, Institute of Experimental Biology, Department of Microbiology)
2
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland (Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Immunobiologii / Faculty of Natural Science, Institute of Experimental Biology, Department of Immunobiology)
Med Pr 2015;66(1):49–56
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza i nabywanie przez chorobotwórcze bakterie oporności na antybiotyki to coraz częściej obserwowane zjawiska, które wpływają na jakość naszego zdrowia. Dotyczą one przede wszystkim miejsc użyteczności publicznej, w których spędzamy znaczną część naszego życia. Celem niniejszej pracy była mikrobiologiczna analiza powietrza w wybranych przedszkolach i ocena antybiotykooporności szczepów z rodzaju Staphylococcus. Dokonano również identyfikacji wyizolowanych grzybów pleśniowych. Materiał i metody: Próbki powietrza pobierano w salach dydaktycznych w cyklu sezonowym, w godzinach porannych i popołudniowych z wykorzystaniem 2 metod – sedymentacyjnej i zderzeniowej. Próbki pobierane na zewnątrz przedszkoli były próbami kontrolnymi. Jakość powietrza oceniano w oparciu o grupy mikroorganizmów wskaźnikowych, zgodnie z Polskimi Normami. Lekowrażliwość wyizolowanych gronkowców oceniano metodą dyfuzyjno- krążkową z użyciem antybiotyków 8 różnych klas, zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST). Wyniki: Z przeprowadzonych analiz wynika, że niezależnie od zastosowanej metody ogólna liczba bakterii heterotroficznych i gronkowców w powietrzu analizowanych przedszkoli przekraczała dopuszczalne normy. Nie odnotowano nadmiernego zanieczyszczenia powietrza grzybami pleśniowymi. Na podstawie antybiogramów stwierdzono, że szczepy Staphylococcus spp. największą wrażliwość wykazywały wobec chloramfenikolu, a najmniejszą wobec penicyliny i gentamycyny. Wśród grzybów dominowały pleśnie z rodzaju Cladosporium. Wnioski: Niniejsze analizy wskazują na konieczność systematycznych kontroli sanitarnych powietrza oraz prowadzenia dalszych badań, które umożliwią rozpoznanie czynników biologicznych mogących znacząco wpłynąć na jakość zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Med. Pr. 2015;66(1):49–56
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Łukasz Kubera   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893