Kup czasopismo
PL EN
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź.
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres Administratora lub mailowo na adres iod@imp.lodz.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  a) realizacji zawartej umowy i wystawienia rachunku/faktury. W tym przypadku podanie danych ma charakter obowiązkowy, a podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarta umowa oraz przepisy podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  b) marketingu bezpośredniego, tzn. przesyłania Pani/Panu informacji dotyczących publikacji i promocji związanych z wydawnictwami IMP, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora oraz innym podmiotom na podstawie przepisów szczególnych (np. instytucje podatkowe).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 

Rozszerzyliśmy naszą działalność wydawniczą o:
– redakcję i korektę językową polską i angielską,
– tłumaczenia polsko-angielskie oraz angielsko-polskie,
– opracowanie graficzne i skład tekstu.


Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty:
zamówienia złożone między 15 września a 31 października zostaną objęte 15% zniżką.

Aby otrzymać zniżkę, należy:
– złożyć zamówienie (przesłać formularz) między 15 września a 31 października 2021 r.,
– dodać w formularzu zamówienia notatkę „15% zniżki”.


Szczegółowe informacje:
http://medpr.imp.lodz.pl/Redakcja-i-tlumaczenia,3113.html
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893