Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych na obciążenia psychospołeczne w pracy pielęgniarek i związek tych obciążeń z absencją w pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Bialystok / Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Poland (Department of Integrated Medical Care / Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krystyna Kowalczuk   

Medical University of Bialystok, Department of Integrated Medical Care, M. Skłodowskiej-Curie 7A, 15-096 Białystok, Poland
 
Med Pr 2015;66(5):615–624
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem niniejszego badania było ustalenie, czy czynniki społeczno-demograficzne – wiek, płeć i staż pracy – oraz współistniejące schorzenia przewlekłe istotnie wpływają na subiektywną ocenę psychospołecznych warunków pracy przez pielęgniarki oraz czy wszystkie wyżej wymienione zmienne wpłynęły na długość absencji chorobowej w roku poprzedzającym badanie. Materiał i metody: Badaniem, prowadzonym od grudnia 2012 r. do stycznia 2013 r., objęto 789 pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej na terenie Białegostoku. Wszyscy respondenci wypełniali kwestionariusz Psychospołeczne Warunki Pracy. Wyniki: Kobiety uzyskiwały znamiennie wyższe wartości na skali pożądanych zmian oraz istotnie niższe wartości na skali dobrostanu niż mężczyźni. Wiek i staż pracy ankietowanych były znamiennie dodatnio skorelowane z wartościami skali wymagań i pożądanych zmian. Stwierdzono też istotne odwrotne korelacje między wiekiem i stażem pracy a wartościami na skali wparcia społecznego i dobrostanu. Ponadto staż pracy korelował odwrotnie z wartościami na skali kontroli. Respondenci chorujący przewlekle uzyskiwali znamiennie wyższe wartości skali pożądanych zmian oraz istotnie niższe skali kontroli i dobrostanu. Liczba dni absencji chorobowej była odwrotnie skorelowana z wartościami skali dobrostanu, także wśród pielęgniarek wolnych od schorzeń przewlekłych. Wnioski: Zarządzanie pracą pielęgniarek, podobnie jak w przypadku innych grup zawodowych, wymaga wprowadzenia technik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz identyfikowania osoby odpowiedzialnej za koordynację pracy zespołu i diagnozę potrzeb psychospołecznych jego członków. Med Pr 2015;66(5):615–624
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893