Kup czasopismo
PL EN
Deklaracja dostępności
 
Deklaracja dostępności do strony internetowej czasopisma Medycyna Pracy
Redakcja czasopisma Medycyna Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem http://medpr.imp.lodz.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2022-10-19
• Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Wyłączenia
• Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Redakcja czasopisma Medycyna Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji
• Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-19.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie;
• wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe
• za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących uwag i wniosków w zakresie serwisu internetowego odpowiada: Anna Maćkowiak
• zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
• email: anna.mackowiak@imp.lodz.pl
• telefon: 42 6314 673

Skargi
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
email: impx@imp.lodz.pl
telefon: 42 631 45 04
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893