Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zapadalności na boreliozę z Lyme w wybranych grupach pracowników leśnictwa w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2014
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / West Pomeranian University of Technology Szczecin, Szczecin, Poland (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych / Faculty of Environmental Management and Agriculture, Department for Engineering of Agrotechnical Systems)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Stawicki   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, ul. Papieża Pawła VI 1, 71-459 Szczecin
Data publikacji online: 16-02-2017
 
Med Pr 2017;68(2):211–220
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Analizie poddano dane ze stacji sanitarno-epidemiologicznych z województwa zachodniopomorskiego z lat 2005–2014 w celu określenia zapadalności na boreliozę z Lyme u pracowników zawodowo narażonych na ukłucia kleszczy. Materiał i metody: W metodyce badań przyjęto, że niezbędnym warunkiem poprawności oceny trendu zmian zapadalności na boreliozę z Lyme, jednocześnie uwzględniającym realną skalę narażenia zawodowego, jest właściwe skonfrontowanie oficjalnych danych epidemiologicznych z danymi dotyczącymi liczby osób narażonych. Badaniami objęto wytypowaną grupę pracowników sektora leśnego, tj. zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych z siedzibami leżącymi w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego. Realizacja postulatów badawczych polegała na analizie i opracowaniu danych, o które wnioskowano do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, a które zgodnie z wnioskiem miały dotyczyć zatrudnionych w leśnictwie oraz wskazywać na zajmowane stanowisko pracy. Wyniki: W latach objętych badaniami zarejestrowano ogółem 282 przypadki choroby zawodowej, które dotyczyły głównie osób zatrudnionych na stanowiskach leśniczego, podleśniczego i specjalisty służby leśnej. Uzyskane wartości współczynnika zapadalności charakteryzowały się dużą zmiennością, przy wiodącym udziale przypadków z lat 2008–2010, stanowiących łącznie 61,8% ogółu rozpatrywanych zdarzeń. Współczynnik zapadalności w latach 2008, 2009 i 2010 wynosił, odpowiednio: 2418, 2828 i 2646 przypadków na 100 tys. zatrudnionych. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że dotychczas publikowane informacje o zapadalności na boreliozę z Lyme w sektorze rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa mogą nie oddawać w pełni rzeczywistej skali ryzyka zawodowego. Med. Pr. 2017;68(2):211–220
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893