Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przeszkody w rozwoju promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce – perspektywa reprezentantów firm
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy / National Centre for Workplace Health Promotion)
 
 
Data publikacji online: 15-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Puchalski   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(5):569-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy było przedstawienie barier i trudności napotykanych przez firmy w Polsce w związku z promocją zdrowia personelu. Materiał i metody: Przeszkody te analizowano w aspekcie ilościowym i jakościowym. Dane ilościowe pochodzą z 5 ogólnopolskich sondaży prowadzonych w latach 2000 (N = 755), 2006 (N = 611), 2010 (N = 1002), 2015 (N = 1000) i 2017 (N = 1000) w firmach zatrudniających ≥50 osób. Materiałem jakościowym były swobodne wypowiedzi reprezentantów takich firm zebrane z wykorzystaniem: ankiety audytoryjnej przeprowadzonej podczas konferencji (N = 75), 8 grupowych wywiadów zogniskowanych (N = 64) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (N = 14). Wyniki: Od lat najczęściej wskazywanymi przeszkodami w promocji zdrowia są niedobór środków finansowych i brak realnego wsparcia (prawnego, fiskalnego) ze strony państwa. W 2017 r. tę pierwszą przeszkodę jako ważną wskazało 53% firm, a drugą – 48% firm. Z pogłębionej analizy wynika, że przeszkody są wzajemnie powiązane, a główną barierą jest mentalność pracodawców i menadżerów – ich niechęć wobec promocji zdrowia, przekonanie o jej wysokich kosztach, mała wiedza o jej znaczeniu dla firmy i sposobach jej realizacji oraz obawa przed nieznanym. Z tym wiążą się inne utrudnienia – m.in. kultura i organizacja pracy niesprzyjająca trosce o zdrowie, słabe przygotowanie i ograniczone możliwości działania wewnątrzfirmowych kadr wdrażających promocję zdrowia, niechętny stosunek pracowników do prozdrowotnych działań pracodawcy, mankamenty ofert adresowanych do firm przez zewnętrznych usługodawców i, w mniejszym stopniu, inne trudności ulokowane poza firmą. Wnioski: Do skutecznego złagodzenia ujawnionych przeszkód potrzebne jest zaangażowanie państwa i wdrożenie spójnej strategii wspierania promocji zdrowia w firmach. Postulowane główne kierunki tej strategii to kształtowanie świadomości pracodawców, wsparcie działań prozdrowotnych w firmach poprzez mechanizmy fiskalne (podatkowe, ubezpieczeniowe), edukacja kadr zarządzających kwestiami związanymi ze zdrowiem w firmach i współpraca z oferentami usług prozdrowotnych dla personelu firm. Med. Pr. 2020;71(5):569–586
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top