Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej / Department of Radiation Protection)
 
 
Autor do korespondencji
Halina Aniołczyk   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Ochrony Radiologicznej, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(2):199-212
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Dyrektywa 2013/35/UE nałożyła obowiązek implementacji przepisów UE do prawa krajowego. Celem pracy jest ocena aktualnego stanu zagrożeń wynikających ze stosowania urządzeń wytwarzających PEM RF w zakresie od 100 kHz do 300 GHz oraz wskazanie urządzeń i miejsc pracy o najwyższym ryzyku narażenia zdrowia pracowników. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane pochodzące z badań i pomiarów PEM RF realizowanych w Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Szczegółowej analizie poddano wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego (E) dla ponad 450 wybranych urządzeń, reprezentatywnych dla działów gospodarki, w których najczęściej są stosowane. Analizowano również zasięg występowania stref ochronnych i krotność przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). Pomiary i badania PEM w środowisku pracy były zgodne z Polską Normą, a kryterium oceny ekspozycji stanowiły polskie przepisy o NDN. Wyniki: Najwyższe zmierzone wartości natężenia pola (E) na stanowiskach pracownika stwierdzono dla aparatów elektrochirurgicznych do 400 V/m, diatermii krótkofalowych (KF) do 220 V/m, zgrzewarek dielektrycznych do 240 V/m i wnętrza radiowych systemów antenowych UKF do 180 V/m. Największy zasięg stref ochronnych stwierdzono dla prototypowych urządzeń stosowanych w nauce, diatermii KF i zgrzewarek dielektrycznych. Najwyższą krotność przekroczenia NDN stwierdzono przy: zgrzewarkach dielektrycznych do 12, diatermiach KF do 11, diatermiach MF do 8. Wnioski: Potwierdzono wysokie wartości natężenia PEM RF w środowisku pracy dla takich grup zawodowych jak fizjoterapeuci, operatorzy zgrzewarek dielektrycznych i pracownicy technicznych grup masztowych w obiektach radiokomunikacji (w tym stacji radiowych i telewizyjnych). Med. Pr. 2015;66(2):199–212
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top