Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Polska (Zakład Psychologii Pracy / Work Psychology Department)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksander Stańczak   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Psychologii Pracy, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2014;65(4):507–519
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Psychospołeczne zagrożenia zawodowe za pośrednictwem mechanizmu stresu mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie i funkcjonowanie pracowników. Zarówno skala, jak i rodzaj tych zagrożeń uzależniony jest od specyfiki pracy w danym zawodzie czy branży. Celem pracy była charakterystyka kategorii stresorów występujących w branży bankowej, a także ich skutków dla funkcjonowania pracowników. Materiał i metody: Analizie poddano wyniki uzyskane metodą kwestionariuszową od 484 badanych. Jako narzędzie badawcze wykorzystano Skalę Ryzyka Psychospołecznego. Wyniki: Im bardziej pracownicy są narażeni na występowanie i stresogenność zagrożeń związanych z treścią pracy, kontekstem pracy, patologiami i czynnikiem specyficznym dla branży, tym bardziej czują się niezadowoleni i częściej deklarują chęć zmiany pracy. Rzadko jednak przekłada się to na ich zaangażowanie lub absencję. Badani odczuwali skutki pewnych zagrożeń, nawet jeżeli nie oceniali ich jako stresujące. Okazuje się, że dla dobrostanu jednostki bardziej istotny może być kontekst pracy (np. relacje z innymi czy wynagrodzenie) niż to, czym się ona zajmuje. Zaobserwowano również, że wraz z wiekiem pracownicy gorzej reagują na zagrożenia związane z kontekstem pracy, co objawia się częstszą absencją. Wnioski: Większość uzyskanych wyników pokrywa się z danymi literaturowymi. Diagnozę środowiska pracy można oprzeć tylko na wskaźnikach występowania zagrożeń psychospołecznych, pomijając subiektywne odczuwanie stresu. Wnioski z badania mogą posłużyć zarówno pracodawcom, jak i specjalistom zajmującym się prewencją stresu zawodowego. Med. Pr. 2014;65(4):507–519
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893