Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ pracy w dzieciństwie na zdrowie w opinii osób pochodzących z rodzin rolniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki / Institute of Rural Health, Lublin, Poland (Zakład Zdrowia Publicznego / Department of Public Health)
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland (Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny / Department for Sociology of Medicine and Family)
3
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji / College of Enterprise and Administration in Lublin, Lublin, Poland (Katedra Socjologii / Department of Sociology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisław Lachowski   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
Med Pr 2013;64(3):373–385
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Angażowanie dzieci do pracy jest zjawiskiem powszechnym w rodzinach rolniczych. Praca dzieci przynosi określone korzyści rodzinie i dzieciom, ale jednocześnie stwarza liczne zagrożenia, w tym dla ich zdrowia. Materiał i metody: Celem badań było określenie skutków bieżących i odległych dla zdrowia osób, które w dzieciństwie były angażowane do prac rolnych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankietową, w grupie 482 osób dorosłych, które pochodzą z rodzin rolniczych. Wyniki: Większość badanych uważa, że praca w dzieciństwie nie miała wpływu na ich zdrowie. Z kolei 2/5 badanych osób oceniła, że praca w gospodarstwie rolnym rodziców oddziaływała na ich zdrowie w dzieciństwie (skutki bieżące), a prawie 1/3 stwierdziła, że praca w dzieciństwie miała również wpływ na ich aktualny stan zdrowia jako osób dorosłych (skutki odległe). Przeciążenie pracą w dzieciństwie miało, w opinii badanych, negatywny wpływ na bieżącą sytuację zdrowotną dzieci, ale również wpłynęło na aktualny stan zdrowia badanych jako osób dorosłych. Wnioski: Angażowanie dzieci do prac rolnych w niewielkim wymiarze czasu i dostosowanie powierzanych prac do ich możliwości przynosi wiele korzyści dla zdrowia przy niewielkim zagrożeniu zdrowotnym. Z kolei angażowanie dzieci od najmłodszych lat ich życia i przeciążanie pracą wpływa negatywnie na zdrowie, zwłaszcza w dalszych latach życia. Med. Pr. 2013;64(3):373–385
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893