PRACA ORYGINALNA
Techniczne aspekty ekspozycji na pole magnetyczne ekstremalnie niskich częstotliwości (ELF) w badaniach biomedycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland (Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego / Chair of Telecommunication and Teleinformatics, EM Environment Protection Lab)
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biofizyki / Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Biophysics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Bieńkowski   

Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
Med Pr 2015;66(2):185–197
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Badania nad oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na organizmy żywe są istotnym elementem badań biofizycznych. Są to badania interdyscyplinarne, łączące nierozerwalnie biologię i medycynę z techniką wytwarzania i pomiaru pól elektromagnetycznych. Celem pracy jest analiza układów ekspozycyjnych pola magnetycznego ekstremalnie niskich częstotliwości w badaniach biomedycznych oraz metod pomiarów parametrów pola. Materiał i metody: Badaniom poddano 2 najpopularniejsze układy ekspozycyjne pola magnetycznego niskiej częstotliwości – solenoid i cewki Helmholtza. Przeprowadzono analizy teoretyczne i weryfikację pomiarową rozkładu pola w układach w celu oceny jednorodności pola. Zbadano również czynniki dodatkowe wpływające na ocenę biologicznych efektów ekspozycji – drgania i zmiany temperatury. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono analizę porównawczą solenoidów i cewek Helmholtza jako układów ekspozycyjnych pola magnetycznego oraz sformułowano wnioski dotyczące opisu warunków ekspozycji na pole magnetyczne. Wnioski: Autorzy podkreślają znaczenie świadomego doboru warunków ekspozycji i ich jednoznacznego opisu. Jest to podstawą odtworzenia warunków doświadczalnych oraz weryfikacji uzyskanych wyników. Med. Pr. 2015;66(2):185–197
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893