Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Sanatoryjna rehabilitacja głosu u nauczycieli
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń, Poland (Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii / Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Otolaryngology, Phoniatrics and Audiology)
 
2
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku / Railway Health Resort Hospital in Ciechocinek, Ciechocinek, Poland
 
3
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku / Cuiavian University in Włocławek, Włocławek, Poland (Instytut Nauk o Zdrowiu / Institute of Medical Sciences)
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie / The Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw, Poland (Klinika Audiologii i Foniatrii / Department of Audiology and Phoniatrics)
 
 
Data publikacji online: 01-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Garstecka   

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Zdrojowa 17, 87-720 Ciechocinek
 
 
Med Pr 2021;72(4):399–405
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Schorzenia narządu głosu zajmują 3 miejsce wśród rozpoznawanych chorób zawodowych w Polsce. Nadal istnieje potrzeba wdrażania skutecznych i ekonomicznych metod prewencji pierwotnej i wtórnej zaburzeń głosu u nauczycieli. Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowej rehabilitacji głosu u nauczycieli prowadzonej w warunkach szpitala uzdrowiskowego. Materiał i metody: Przedstawiono wyniki kompleksowej rehabilitacji głosu przeprowadzonej podczas 24-dniowego turnusu sanatoryjnego u 100 nauczycielek ze stażem pracy 10–30 lat (M = 17 lat). W pierwszym i ostatnim dniu turnusu wykonano badania laryngologiczne i foniatryczne [czas fonacji (maximum phonation time – MPT), ocenę percepcyjną głosu w skali GRBAS, badanie laryngowideostroboskopowe, analizę akustyczną głosu], wypełnienie Kwestionariusza samooceny głosu (Voice Handicap Index – VHI), ocenę logopedyczną i audiometrię tonalną. W zakres programu terapeutycznego wchodziły: zajęcia edukacyjne dotyczące higieny głosu, terapia głosu, fizjoterapia i psychoterapia. Efekty rehabilitacji sanatoryjnej pacjenci oceniali również w badaniu ankietowym. Wyniki: Stwierdzono poprawę obiektywnych parametrów akustycznych, oceny percepcyjnej głosu, samoceny głosu VHI i MPT. Zmiany w sposobie fonacji potwierdzono w badaniu laryngowideostroboskopowym, w którym obserwowane zwarcie fonacyjne poprawiło się znamiennie u 30% badanych. W ankiecie oceniającej korzyści z sanatoryjnej rehabilitacji głosu 97% uczestników potwierdziło skuteczność i celowość okresowego powtarzania takiej rehabilitacji. Wnioski: Wyniki przedstawionych badań i pozytywne oceny uczestników rehabilitacji sanatoryjnej potwierdzają skuteczność sanatoryjnej terapii zawodowych zaburzeń głosu. Leczenie i rehabilitacja w formie stacjonarnej powinny zmierzać do poprawy głosu oraz kontynuacji pracy zawodowej. Tak ukierunkowane postępowanie może przyczynić się do zmniejszenia nakładów finansowych związanych z leczeniem, urlopami dla poratowania zdrowia i rentami zawodowymi. Med. Pr. 2021;72(4):399–405
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893