0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju po traumie u ratowników medycznych

 
1
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zdrowia / Institute of Psychology, Department of Health Psychology)
Med Pr 2014;65(2):209–217
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Celem podjętych badań było ustalenie roli strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju po traumie w grupie ratowników medycznych. Materiał i metody: Analizie poddano wyniki badań przeprowadzonych u 80 ratowników medycznych, którzy doświadczyli zdarzenia traumatycznego w związku z wykonywaną pracą. Wiek badanych mieścił się w zakresie 21-67 lat (średnia: 35,47; odchylenie standardowe: 10,21). W badaniach wykorzystano Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju oraz Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Posttraumatic Growth Inventory and Inventory to Measure Coping Strategies with Stress - Mini-Cope). Wyniki: Badania wykazały, że w rozwoju potramatycznym ratowników medycznych główną rolę odgrywa strategia „zwrot ku religii". Wnioski: W procesie pojawiania się pozytywnych zmian po traumie ważniejszą rolę zdają się pełnić strategie unikowe niż strategie skoncentrowane na problemie. Med. Pr. 2014;65(2):209–217
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Nina Ogińska-Bulik   
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893